VOORWAARDEN RITUALS SINTERKLAAS ACTIE 2019


 • Deelnemers. Deze actie is voor deelnemers in Nederland van 18 jaar of ouder. Indien je onder de 18 jaar bent dien je aantoonbare toestemming te hebben van je ouders of voogd om mee te doen. Om mee te kunnen doen aan deze actie dien je in het bezit te zijn van een geldig e-mailadres. De enige manier van deelname is digitaal, door middel van het invullen van het formulier (voornaam, achternaam, emailadres) en het akkoord gaan met de voorwaarden. Elke andere wijze van toesturen van het deelnameformulier, zoals per telefoon, fax of anderszins, zal niet in acht worden genomen voor deelname. Alle website gebruikers die het formulier volledig hebben ingevuld en akkoord zijn gegaan met de voorwaarden zullen aangemerkt worden als “Deelnemer”.


 • Vrienden uitnodigen. Deelnemers kunnen op eigen initiatief zelf vrienden van hen uitnodigen om mee te doen aan deze actie door middel van het invullen van (emailadres, voornaam en achternaam). In de uitnodiging om deel te nemen aan deze actie zullen de vrienden van deze deelnemers daarbij ook informatie ontvangen over de deelnemer zodat duidelijk is wie hen heeft uitgenodigd om mee te doen. De win-kans wordt zowel voor de deelnemer als voor de betreffende vriend(en) op het moment dat de deelnemer zijn/haar vrienden uitnodigt om mee te doen aan de actie niet vergroot. De winkans wordt eveneens niet vergroot indien een deelnemer meer vrienden uitnodigt om mee te doen. Vrienden van deelnemers die worden uitgenodigd om mee te doen aan de actie worden zelf geen deelnemer zolang ze niet het spel hebben gespeeld en akkoord gegaan zijn met de voorwaarden. De persoonsgegevens van deze vrienden zullen dan ook alleen gebruikt worden voor het eenmalig verzenden van de uitnodiging tot deelname en zullen (na het einde van de looptijd van de actie) verwijderd worden in het geval de vrienden niet meedoen met het spel en akkoord gaan met de voorwaarden.

  Uitgesloten van deelname zijn: (i) aangestelden van Rituals of van met Rituals verbonden en geassocieerde vennootschappen, (ii) ieder ander persoon die betrokken is bij de organisatie van de actie, en (iii) naaste familieleden van onder (i) of (ii) vermelde personen.

 • Deelname – Deelname is gratis. De looptijd van deze actie is van 18 november 2019 (00:01 uur) tot en met 6 december 2019 (23:59 uur) (“Deelnameperiode”). De deelname aan deze actie gebeurt exclusief via elektronische weg. Om in aanmerking te komen om een prijs te winnen, dient een deelnemer (i) een geldig e-mailadres en geldige persoonsgegevens te hebben ingevuld (zijnde voor- en achternaam) op het inlogscherm en zich hebben ingeschreven binnen de deelnameperiode alsook (ii) het spel te hebben gespeeld en akkoord te hebben gegeven op deze voorwaarden.


 • Organisatie – Deze actie wordt georganiseerd door Rituals Cosmetics Enterprise B.V. met hoofdzetel te Keizersgracht 679, 1017DV Amsterdam, Nederland, en met registratienummer 809215160 (hierna "Organisator" of "Rituals");


 • Persoonsgegevens – De persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met deze actie zijn de naam- en voornaam en e-mailadres van de deelnemer, als ook zijn/haar spel score. Rituals zal eveneens de e-mailadressen van vrienden die zijn uitgenodigd door deelnemers maar zelf niet meedoen aan deze actie enkel gebruiken om een e-mail te sturen over deze actie, niet verder gebruiken en deze na 6 december 2019 verwijderen. De persoonsgegevens die bij deelname worden verstrekt, zullen door Rituals strikt vertrouwelijk worden behandeld en worden opgeslagen c.q. verwerkt overeenkomstig de toepasselijke wetgeving aangaande de bescherming van persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden in het kader van deze actie uitsluitend gebruikt voor de organisatie en het verloop van deze actie en daarmee gepaard gaande marketingdoeleinden, alsook voor het verzenden van de nieuwsbrief van Rituals. Daarnaast kunnen deelnemers zich inschrijven voor de nieuwsbrief van Rituals. Persoonsgegevens zullen door Rituals worden verwerkt in overeenstemming met het bepaalde in onze Privacybeleid.


 • Wijziging – Rituals behoudt zich het recht voor om de actie op ieder moment zonder verantwoording te beëindigen en/of de gecommuniceerde regels, prijzen, actieperiode en voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist Rituals naar redelijkheid en eigen goeddunken;


 • Winnaars – Deelnemers maken allemaal evenveel kans (80% winkans) op een prijs door tijdens het spel het minimaal aantal punten te behalen. Deelnemers kunnen zo vaak meespelen als ze willen maar komen slechts éénmaal in aanmerking voor een prijs. Rituals neemt contact op over de prijs via een automatisch verzonden e-mail wanneer de deelnemer heeft gewonnen. Alle prijzen binnen deze actie zijn strikt persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of enige andere compensatie. Rituals is voorts niet verplicht om te communiceren of te corresponderen over de uitslag van deze actie;


 • Prijzen – Rituals heeft 8.000 stuks van de Holi Shower Foam Flower beschikbaar gesteld voor deze actie. De prijs is een voucher code welke de prijs activeert als een exclusief cadeau wanneer de winnaar deze aan een order toevoegt van minimaal €25 op de Rituals website vóór 6 december 2019 (00:00 uur). Voor deze actie geldt een op=op beleid.


 • Aansprakelijkheid – Rituals kan, behoudens in geval van bedrog of opzettelijke fout, niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die een deelnemer zou lijden als gevolg van of naar aanleiding van deelname aan de actie of ontvangst of gebruik van de prijs, met inbegrip van doch niet beperkt tot schade als gevolg van het, om welke reden ook, niet kunnen deelnemen aan of uitgesloten worden van de actie en/of de geschiktheid van, een gebrek in of de niet-conformiteit van de prijs;


 • Uitsluiting – Rituals heeft het recht om een deelnemer van deze actie – en daarmee de kans op het winnen van een prijs - uit te sluiten indien de deelnemer onjuiste, onvolledige, onduidelijke of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze bedrog pleegt of tracht te plegen. Massa-inzendingen, deelnames door of via derde partijen of verenigingen, macro's of andere geautomatiseerde middelen en deelnames die niet volledig voldoen aan de vereisten van de actievoorwaarden, worden uitgesloten. Wanneer een deelnemer een computersysteem gebruikt of manipuleert om de actievoorwaarden te omzeilen, bijvoorbeeld door het gebruik van 'scripts', manipulatie van IP-adressen, het gebruik van identiteit of log-in gegevens van derden, het gebruik van enige andere geautomatiseerde middelen om bijkomende inzendingen te genereren, en ieder ander gebruik dat niet in overeenstemming is met de geest van de actie, zullen deze deelnemer en al dergelijke deelnames van de actie worden uitgesloten. In al dergelijke gevallen zal enige toekenning van een prijs nietig zijn.


 • Toepasselijk recht – Op de actie is Nederlands recht van toepassing en alle geschillen in verband met de actie die niet minnelijk geregeld kunnen worden, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken te Amsterdam. Deze Voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Indien u vragen of klachten heeft over de actie, kunt u deze richten aan [Rituals Cosmetics Enterprise B.V. Keizersgracht 679, 1017 DV Amsterdam, Nederland, +31 (0)20-2415948, ConsumerCare@rituals.com. Klachten zullen door juridische afdeling van Rituals worden behandeld.

  Toepasselijkheid van voorwaarden – Door deelname aan de actie aanvaardt de deelnemer uitdrukkelijk deze voorwaarden.