VILKÅR OG BETINGELSERINDHOLDSFORTEGNELSE:

 • Artikel 1 - Definitioner
 • Artikel 2 - Identitet af leverandøren
 • Artikel 3 - Anvendelighed
 • Artikel 4 - Tilbuddet
 • Artikel 5 - Aftalen
 • Artikel 6 - Fortrydelsesret
 • Artikel 7 - Omkostninger i tilfælde af fortrydelse
 • Artikel 8 - Udelukkelse af fortrydelsesretten
 • Artikel 9 - Prisen
 • Artikel 10 - Overensstemmelse og garanti
 • Artikel 11 - Levering og udførelse
 • Artikel 12 - Løbende udførelsestransaktioner: varighed, annullering og forlængelse
 • Artikel 13 - Betaling
 • Artikel 14 - Vilkår og Betingelser For My Rituals Uk
 • Artikel 15 - Klageprocedure
 • Artikel 16 - Tvister
 • Artikel 17 - Yderligere eller afvigende bestemmelser

 • Artikel 1 - Definitioner

  De følgende udtryk i disse vilkår og betingelser skal betyde:

  1. Fortrydelsesperiode: den tidsperiode, inden for hvilken forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret;
  2. Forbruger: den fysiske person, der ikke handler under udøvelsen af ​​et erhverv eller en virksomhedsaktivitet, og som indgår en fjernsalgsaftale med leverandøren;
  3. Dag: kalenderdag;
  4. Løbende udførelsestransaktion: en fjernsalgsaftale med hensyn til en række produkter og/eller tjenester, hvor leverings- og/eller købsforpligtelsen er spredt ud over en tidsperiode;
  5. Permanent datamedie: ethvert middel, der gør det muligt for forbrugeren eller leverandøren at opbevare oplysninger, der er adresseret til ham/hende personligt på en måde, som gør fremtidig reference og uforandret gengivelse af de opbevarede oplysninger mulig.
  6. Fortrydelsesret: forbrugerens mulighed for at trække sig ud af fjernsalgsaftalen inden for fortrydelsesperioden;
  7. Leverandør: den fysiske eller juridiske person, der tilbyder produkter og/eller tjenester til forbrugere på afstand;
  8. Fjernsalgsaftale: en aftale, hvori der, inden for rammerne af et system, der er organiseret af leverandøren med henblik på fjernsalg af produkter og/eller tjenester, til og med indgåelsen af ​​aftalen, kun gøres brug af én eller flere teknologier til fjernkommunikation;
  9. Teknologi til fjernkommunikation: midler, der kan bruges til at indgå en aftale, uden at forbrugeren og leverandøren skal befinde sig på samme sted på samme tid.

  Artikel 2 - Identitet af ​​leverandøren

  Rituals Cosmetics eCommerce BV, der driver virksomhed under navnet RITUALS
  Korrespondanceadresse: PO Box 15500, 1001NA Amsterdam
  Besøgsadresse: Keizersgracht 683, Amsterdam
  Telefonnummer: +4589874216
  E-mailadresse: service@rituals.com
  Handelskammernummer: 59751061
  Momsregistreringsnummer: 12842821

  Hvis leverandørens aktivitet er underlagt et relevant licenseringssystem: dataene vedrørende tilsynsmyndigheden:
  Hvis leverandøren udøver et lovreguleret erhverv:

 • den faglige sammenslutning eller organisation, som han/hun er tilknyttet;
 • den faglige titel, byen eller bydelen i EU eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, hvor den blev tildelt;
 • en henvisning til de faglige regler, der gælder i Holland, og instruktioner med hensyn til hvor og hvordan disse faglige regler kan tilgås.

 • Artikel 3 - Anvendelighed

  1. Disse generelle vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud fra leverandøren og for enhver fjernsalgsaftale, der indgås mellem leverandøren og forbrugeren.
  2. Teksten i disse generelle vilkår og betingelser skal stilles til rådighed for forbrugeren forud for indgåelse af fjernsalgsaftalen. Skulle dette ikke med rimelighed være muligt, så vil det blive angivet inden indgåelse af fjernsalgsaftalen, at de generelle vilkår og betingelser er tilgængelige for gennemsyn hos leverandøren, og at disse vil blive sendt til forbrugeren så hurtigt som muligt og gratis efter anmodning herom.
  3. I tilfælde af, at fjernsalgsaftalen indgås elektronisk, så kan disse generelle vilkår og betingelser, i modsætning til det, der er angivet i det foregående afsnit og forud for indgåelse af fjernsalgsaftalen, stilles til rådighed for forbrugeren elektronisk på en sådan måde, at disse nemt kan opbevares af forbrugeren på et permanent datamedie. Skulle dette ikke med rimelighed være muligt, så vil det blive angivet inden indgåelse af fjernsalgsaftalen, hvor de generelle vilkår og betingelser kan gennemses elektronisk, og at disse vil blive sendt til forbrugeren elektronisk eller på anden måde gratis efter anmodning herom.
  4. I tilfælde af, at specifikke produkt- eller tjenestebetingelser finder anvendelse ud over disse generelle vilkår og betingelser, så finder andet og tredje afsnit tilsvarende anvendelse, og forbrugeren kan forlade sig på den mest fordelagtige bestemmelse i tilfælde af modstridende generelle vilkår og betingelser.

  ARTIKEL 4 - TILBUDDET

  1. Hvis et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller er underlagt visse betingelser, så vil dette være udtrykkeligt angivet i tilbuddet.
  2. Tilbuddet omfatter en fuldstændig og nøjagtig beskrivelse af de produkter og/eller tjenester, der tilbydes. Beskrivelsen er detaljeret nok til at muliggøre en tilstrækkelig vurdering af tilbuddet af forbrugeren. Hvis leverandøren gør brug af illustrationer, så er disse en sandfærdig repræsentation af produkterne og/eller tjenesterne, der tilbydes. Leverandøren er ikke bundet af åbenlyse fejl i tilbuddet.
  3. Hvert tilbud indeholder oplysninger, således at forbrugeren er bevidst om de rettigheder og forpligtelser, der finder anvendelse efter accept af tilbuddet. Det gælder især:
   o prisen, inklusive skatter;
   o leveringsomkostninger, hvis nogen;
   o den måde, hvorpå aftalen vil blive indgået, og hvilke handlinger, der kræves i forbindelse hermed;
   o hvorvidt fortrydelsesretten finder anvendelse;
   o betalingsmetoden, levering og udførelse af aftalen;
   o perioden inden for hvilken tilbuddet kan accepteres, eller perioden, inden for hvilken leverandøren garanterer den angivne pris;
   o hvor høj en takst, der opkræves for fjernkommunikation, hvis omkostningerne ved anvendelsen af ​​teknologien til fjernkommunikation beregnes på et andet grundlag end den normale basistakst for de anvendte kommunikationsmidler;
   o hvorvidt aftalen skal arkiveres efter dens realisering, og hvis det er tilfældet, den måde, hvorpå forbrugeren kan henvise til aftalen;
   o den måde, hvorpå forbrugeren, før aftalens indgåelse, kan gennemse og, hvis det ønskes, rette de data, som han/hun har givet inden for aftalens rammeværk;
   o de andre sprog udover hollandsk, som aftalen kan indgås på, hvis relevant;
   o de adfærdskodekser, som leverandøren har forpligtet sig til at overholde og den måde, hvorpå forbrugeren kan henvise til disse adfærdskodekser elektronisk; og
   o den minimale varighed af fjernsalgsaftalen i tilfælde af løbende udførelsestransaktion.

  Artikel 5 - Aftalen

  1. Aftalen, med forbehold for det, som er angivet i afsnit 4, skal indgås, når forbrugeren har accepteret tilbuddet og har overholdt de vilkår og betingelser, der finder anvendelse.
  2. Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet via elektroniske midler, så skal leverandøren straks bekræfte modtagelsen af ​​accepten af tilbuddet via elektroniske midler. Forbrugeren kan ophæve aftalen, så længe leverandøren endnu ikke har bekræftet modtagelsen af ​​denne accept.
  3. Hvis aftalen indgås elektronisk, så vil leverandøren træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med henblik på sikkerheden af den elektroniske overførsel af data og vil sikre et sikkert webmiljø. Leverandøren skal træffe passende sikkerhedsforanstaltninger med henblik herpå, hvis forbrugeren har mulighed for at foretage betalinger via elektroniske midler.
  4. Leverandøren kan spørge til forbrugerens evne til at opfylde betalingsforpligtelserne - inden for lovens rammer - samt til alle de faktiske omstændigheder og faktorer, der er relevante, hvis man vil indgå en fjernsalgsaftale på ansvarlig vis. Hvis leverandøren på baggrund af denne forespørgsel har gode grunde til ikke at indgå aftalen, så har leverandøren, understøttet af passende begrundelser, ret til at afvise en ordre eller en anmodning eller til at pålægge udførelsen særlige betingelser.
  5. Ved levering af produktet eller en tjeneste til forbrugeren, vil leverandøren medtage følgende oplysninger, enten skriftligt eller på en sådan måde, at oplysningerne kan opbevares af forbrugeren på en lettilgængelig måde på et permanent datamedie:
   a. besøgsadressen til ​​leverandørens filial, som forbrugeren kan kontakte i tilfælde af klager;
   b. de vilkår og betingelser, i henhold til hvilke forbrugeren kan udøve fortrydelsesretten, ellers skal det udtrykkeligt angives, at eventuel fortrydelsesret er udelukket;
   c. oplysningerne vedrørende garantier og den tilgængelige eftersalgsservice;
   d. oplysningerne i artikel 4, afsnit 3 i disse vilkår og betingelser, medmindre leverandøren allerede har givet disse oplysninger til forbrugeren forud for gennemførelse af ​​aftalen;
   e. Kravene vedrørende annullering af aftalen, hvis aftalens varighed overskrider et år eller gælder på ubestemt tid.
  6. Bestemmelsen i det foregående afsnit gælder kun for den første levering i tilfælde af løbende udførelsestransaktion.

  Artikel 6 - Fortrydelsesret

  Vedrørende leveringen af produkter:

  1. Med hensyn til køb af produkter, har forbrugeren mulighed for at ophæve aftalen inden for en periode på 14 dage uden begrundelse. Denne fortrydelsesperiode begynder på dagen efter den dag, hvor produktet modtages af forbrugeren eller af en repræsentant, som er udpeget af forbrugeren, og som er oplyst til leverandøren på forhånd.
  2. Forbrugeren vil håndtere produktet og emballagen med fornøden omhu i fortrydelsesperioden. Forbrugeren vil kun fjerne emballagen eller bruge produktet i det omfang, det er nødvendigt for at kunne vurdere, om han/hun ønsker at beholde produktet. Hvis forbrugeren ønsker at udøve fortrydelsesretten, så skal han/hun returnere produktet til leverandøren med alt tilbehør, og - hvis det med rimelighed er muligt - i dets oprindelige stand og emballage, i overensstemmelse med de rimelige og tydelige instruktioner, der er tilvejebragt af leverandøren.
   Med hensyn til leveringen af tjenester:
  3. Med henblik på levering af tjenester har forbrugeren mulighed for at ophæve aftalen inden for en periode på 14 dage, begyndende på den dag, hvor aftalen indgås, uden begrundelse.
  4. Ved udøvelse af fortrydelsesretten skal forbrugeren overholde de rimelige og tydelige instruktioner, der er tilvejebragt af leverandøren med henblik herpå, på tidspunktet for tilbuddet og/eller senest ved levering.

  Artikel 7 - Omkostninger i tilfælde af fortrydelse

  1. Hvis forbrugeren vælger at udøve fortrydelsesretten, så vil han/hun højst blive opkrævet for omkostningerne til returforsendelsen.
  2. Hvis forbrugeren allerede har foretaget en betaling, så vil leverandøren refundere dette beløb så hurtigt som muligt, men senest inden for 90 dage efter returforsendelsen eller fortrydelsen.

  Artikel 8 - Udelukkelse af fortrydelsesretten

  1. Leverandøren kan udelukke fortrydelsesretten for forbrugeren i det omfang, det er tilladt ifølge afsnit 2 og 3. Udelukkelse af ​​fortrydelsesretten finder kun anvendelse, hvis leverandøren udtrykkeligt har angivet udelukkelsen i tilbuddet, eller under alle omstændigheder i god tid forud for indgåelse af aftalen.
  2. Udelukkelse af ​​fortrydelsesretten er kun mulig for produkter:
   a. der er blevet realiseret af leverandøren i overensstemmelse med forbrugerens specifikationer;
   b. der tydeligvis er af personlig beskaffenhed;
   c. der ikke kan returneres på grund af deres karakter;
   d. der hurtigt fordærves eller forældes;
   e. hvoraf prisen er underlagt udsving på de finansielle markeder, som leverandøren ikke har nogen indflydelse på;
   f. for individuelle aviser og blade;
   g. for lyd- og videooptagelser og computersoftware, hvor forbrugeren har brudt forseglingen.
  3. Udelukkelse af ​​fortrydelsesretten er kun mulig for tjenester:
   a. vedrørende indkvartering, transport, restaurationsydelser eller fritid på en bestemt dato eller i en bestemt periode;
   b. hvoraf tilvejebringelsen begyndte med forbrugerens udtrykkelige godkendelse inden udløbet af fortrydelsesperioden;
   c. vedrørende væddemål og lotterier.

  Artikel 9 - Prisen

  1. Priserne på de produkter og/eller tjenester, der tilbydes, vil ikke blive forøget i gyldighedsperioden, som angivet i tilbuddet, med undtagelse af prisændringer forbundet med ændringer i momssatser.
  2. I modsætning til, hvad der er angivet i det foregående afsnit, kan leverandøren tilbyde variable priser for produkter eller tjenester, hvis priserne er underlagt udsving på de finansielle markeder, som leverandøren ikke har nogen indflydelse på. Denne tilknytning til udsving og det faktum, at de angivne priser er orienteringspriser, skal angives i tilbuddet.
  3. Prisstigninger inden for 3 måneder efter indgåelsen af ​​aftalen er kun tilladt, hvis de er en konsekvens af lovbestemte regler eller bestemmelser.
  4. Prisstigninger fra og med 3 måneder efter indgåelsen af ​​aftalen er kun tilladt, hvis leverandøren har angivet disse og:
   a. disse er en konsekvens af lovbestemte regler eller bestemmelser; eller
   b. forbrugeren er bemyndiget til at ophæve aftalen på den dag, hvor prisstigningen finder anvendelse.
  5. Priserne angivet i tilbuddet vedrørende produkter eller tjenester er inklusive moms.

  Artikel 10 - Overensstemmelse og garanti

  1. Leverandøren garanterer, at produkterne og/eller tjenesterne er i overensstemmelse med aftalen, specifikationerne angivet i tilbuddet, de rimelige krav til kvalitet og/eller brugervenlighed og de lovmæssige bestemmelser og/eller statslige regler, der gælder på datoen for indgåelsen af ​aftalen. Hvis aftalt, garanterer leverandøren også, at produktet er egnet til andre formål end normalt.
  2. Enhver garanti, der er tilvejebragt af leverandøren, producenten eller importøren, påvirker ikke de lovmæssige rettigheder og krav, som forbrugeren kan udøve mod leverandøren på grundlag af aftalen.

  Artikel 11 - Levering og udførelse

  1. Leverandøren skal udvise den største omhu ved modtagelse og udførelse af ordrer på produkter og ved vurdering af anmodninger om levering af tjenester.
  2. Adressen, som forbrugeren har givet til selskabet vil blive betragtet som leveringsadressen.
  3. Under hensyntagen til hvad der er angivet i denne henseende i artikel 4 i disse generelle vilkår og betingelser, vil selskabet opfylde accepterede ordrer med fornøden hastighed men senest inden for 30 dage, medmindre en længere leveringsperiode er aftalt. Hvis leveringen er forsinket, eller en levering ikke kan foretages, eller kun delvist, så vil forbrugeren modtage besked herom senest 30 dage efter afgivelse af ordren. Forbrugeren vil i så fald have ret til at ophæve aftalen gratis og uden ret til skadeserstatning.
  4. I tilfælde af ophævelse af aftalen i overensstemmelse med det foregående afsnit, vil leverandøren refundere det beløb, som forbrugeren har betalt snarest muligt men ikke senere end 30 dage efter ophævelsen.
  5. I tilfælde af, at leveringen af ​​et bestilt produkt viser sig at være umulig, vil leverandøren bestræbe sig på at gøre et erstatningsprodukt tilgængeligt. Leveringen af ​​et erstatningsprodukt vil blive kommunikeret tydeligt og på omfattende vis, dog senest på leveringstidspunktet. Fortrydelsesretten kan ikke udelukkes med hensyn til erstatningsprodukter. Omkostningerne ved en returforsendelse, hvis relevant, skal afholdes af leverandøren.
  6. Risikoen for skader på og/eller tab af produkter tilhører leverandøren frem til tidspunktet for levering til forbrugeren eller til en repræsentant, der er udpeget af forbrugeren og oplyst til leverandøren på forhånd, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

  Artikel 12 - Løbende udførelsestransaktioner: varighed, annullering og forlængelse

  Annullering

  1. Forbrugeren har ret til at annullere en aftale, der er indgået på ubestemt tid, og som vedrører regelmæssige leverancer af produkter (herunder elektricitet) eller tjenester, til enhver tid, under hensyntagen til annulleringsreglerne og et opsigelsesvarsel på mindst én måned.
  2. Forbrugeren har ret til at annullere en aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som vedrører regelmæssige leverancer af produkter (herunder elektricitet) eller tjenester, til enhver tid inden udgangen af ​​den bestemte periode, under hensyntagen til de aftalte annulleringsregler og et opsigelsesvarsel på mindst én måned.
  3. Med hensyn til de aftaler, der er beskrevet i de foregående afsnit, kan forbrugeren:
   o annullere aftalen til enhver tid og kan ikke begrænses til annullering på noget bestemt tidspunkt eller i løbet af en bestemt periode;
   o mindst annullere disse aftaler på samme måde som disse aftaler blev indgået;
   o til enhver tid annullere disse, med forbehold for samme opsigelsesvarsel, som leverandøren har angivet for sig selv;
  Forlængelse
  1. En aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som vedrører regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenester, kan ikke stiltiende forlænges eller fornys for en bestemt periode.
  2. I modsætning til det foregående afsnit, kan en aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som vedrører regelmæssig levering af aviser, nyhedsbreve, tidsskrifter og blade, stiltiende fornys for en bestemt periode på højst tre måneder, hvis forbrugeren kan annullere denne fornyede aftale inden udgangen af ​​forlængelsen, med forbehold for et opsigelsesvarsel på højst én måned.
  3. En aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som vedrører regelmæssig levering af produkter eller tjenester, kan kun forlænges stiltiende på ubestemt tid, hvis forbrugeren har ret til at annullere aftalen til enhver tid med forbehold for et opsigelsesvarsel på højst en måned og et opsigelsesvarsel på højst tre måneder i tilfælde af, at aftalen vedrører almindelig, men alligevel med en hyppighed på mindre end én gang om måneden, levering af aviser, nyhedsbreve, tidsskrifter og blade.
  4. En aftale i en begrænset periode vedrørende regelmæssig levering af aviser, nyhedsbreve, tidsskrifter og blade til introduktionsformål (prøve- eller introduktionsabonnement) vil ikke stiltiende blive forlænget og slutter automatisk, når prøveperioden eller introduktionsperioden er overstået.
  Varighed
  1. Hvis varigheden af en aftale overstiger et år, så kan forbrugeren annullere aftalen til enhver tid efter en periode på et år, under hensyntagen til et opsigelsesvarsel på højst én måned, medmindre kravene om rimelighed og retfærdighed angiver andet med hensyn til en annullering inden udløbet af den periode, som blev aftalt.

  Artikel 13 - Betaling

  1. I det omfang andet ikke er aftalt, skal eventuelt tilgodehavende hos forbrugeren betales inden for 14 dage efter at fortrydelsesperioden, som omhandlet i artikel 6, afsnit 1, er begyndt. Denne periode vil begynde, når forbrugeren har modtaget en bekræftelse af aftalen, i tilfælde af en aftale om levering af en tjeneste.
  2. Med hensyn til salg af produkter til forbrugere, må de generelle vilkår og betingelser under ingen omstændigheder fastsætte en forhåndsbetaling på mere end 50%. Hvis forhåndsbetalinger er fastsat, så kan forbrugeren ikke udøve eventuelle rettigheder vedrørende udførelsen af ​​ordren eller tjenesten/tjenesterne før den fastsatte forhåndsbetaling er foretaget.
  3. Forbrugeren er forpligtet til straks at informere leverandøren om eventuelle unøjagtigheder i de angivne betalingsoplysninger.
  4. I tilfælde af forbrugerens manglende betaling har leverandøren ret til at opkræve de rimelige omkostninger fra forbrugeren, som blev oplyst til forbrugeren på forhånd, med forbehold for lovbestemte begrænsninger.

  Article 14 - TERMS & CONDITIONS MY RITUALS

  1. GENERELT
  2. Hvis du tilmelder dig My Rituals-loyalitetsprogrammet, modtager du personligt tilpassede tilbud og overraskelser – samt kan samle på meningsfulde øjeblikke. Disse personligt tilpassede tilbud og overraskelser er baseret på dine onlinekøb og køb i officielle Rituals-butikker i deltagende lande1. Når du køber Rituals-produkter fra vores partnere, såsom stormagasiner og shop-in-shops, eller i andre lande end deltagende lande, vil disse ikke blive registreret på din konto. Bemærk, at i Tyskland er minimumsalderen for at oprette en My Rituals konto 16 år.

  3. FORDELE
  4. Fordelene ved at tilmelde sig er:
   - Velkomstgave ved gennemførsel (herunder bekræftelse af din e-mailadresse) af din tilmelding, når du foretager dit første køb (i en butik eller online ved at logge ind); Maks. én velkomstgave pr. medlem af My Rituals.
   - En gave, når du køber for mere end mindstebeløbet, som forklaret yderligere i vores meddelelse i butikken eller online på kampagnesiden (så længe lager haves, maks. 1 gave pr. køb online og i butikken. Premium- og Deluxe-gaven ved køb er kun tilgængelig online og detailbutikker. Kan ikke kombineres med andre kampagner, tærskelbeløb svinger pr. kampagne og pr. gave), Du modtager denne gave med ethvert køb online eller i en selvstændig Rituals-butik. Ikke tilgængelig hos Rituals partnere eller i lufthavne. Gaven kan ikke refunderes eller byttes til kontanter. Kun en gave pr. medlem af My Rituals;
   - Eksklusive tilbud, personlige overraskelser og de seneste Rituals nyheder via e-mail;
   - Personlige tilbud baseret på dine tidligere køb og online brugeradfærd;- Særlige sms-beskeder med invitationer eller tilbud (se nedenfor under My Rituals SMS);
   - Invitationer til særlige begivenheder og
   - Tilbud om mulige besparelser, hvor de gældende vilkår vil blive forklaret pr. tilbud.
   Tilbud eller overraskelser har ingen pengeværdi, kan ikke byttes for penge og kan ikke videregives til andre.

  5. TILMELD DIG, REDIGER OG AFMELD
  6. Du kan tilmelde dig på forskellige måder:
   - I officielle Rituals-butikker i de lande, hvor My Rituals-loyalitetsprogrammet er blevet lanceret;
   - Via sms;
   - Online; eller
   - I Rituals app.
   Når du har tilmeldt dig, vil du modtage et brugernavn, en adgangskode og et ID til dit loyalitetsprogram hos My Rituals. Disse oplysninger er strengt personlige og skal opbevares for dig selv. Informér Rituals øjeblikkeligt, hvis du mener, at en tredjepart har anskaffet sig din adgangskode.
   Du kan altid ændre din profil ved at logge ind via din onlinekonto. Du kan også ændre din konto i butikkerne med hjælp fra butikspersonalet. Alternativt vil vores kundeservice med glæde hjælpe dig. I hver e-mail, vi sender dig, vil vi altid tilbyde dig at framelde.

  7. PERSONOPLYSNINGER
  8. Rituals behandler følgende personoplysninger i forbindelse med My Rituals-loyalitetsprogrammet:
   De nødvendige oplysninger er:
   - Fornavn og efternavn,
   - Køn,
   - E-mailadresse,
   - Fødselsdato;
   De ekstra (valgfrie) oplysninger, vi beder om, er:
   - Telefonnummer,
   Hvis du foretager køb i butikken, kan vi bede dig om dit My Rituals-loyalitetsprogram-ID eller dit telefonnummer, så vi kan finde dig i vores kundedatabase og føje dine køb til din konto. Når du foretager køb som medlem af My Rituals, registrerer Rituals også dine købsoplysninger, herunder dato og sted. Ved at gøre dette opretter Rituals en interesseprofil om dig for at kunne vælge produkter, der vil være relevante for dig. Rituals behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med sin databeskyttelsespolitik.

  9. E-MAILKOMMUNIKATION, MY RITUALS
  10. En vigtig del af My Rituals-loyalitetsprogrammet handler om at modtage personlige tilbud og overraskelser, Rituals nyheder, invitationer til særlige begivenheder via e-mail osv. (se Fordele). Derfor er det kun dem, der ønsker at modtage disse e-mails med markedsføringsmateriale fra My Rituals og give deres samtykke til at oprette en My Rituals konto. Ikke desto mindre, hvis du, efter at du har oprettet din My Rituals konto, ønsker at fravælge en eller flere af vores meddelelser via e-mail, kan du til enhver tid gøre det via afmeldingslinket i bunden af vores e-mails eller via din My Rituals konto, når du er logget ind via hjemmesiden eller appen.

  11. SMS’ER FRA MY RITUALS
  12. Rituals kan sende dig markedsførings- og salgsfremmende sms-beskeder ved hjælp af et automatisk telefonopkaldssystem (“My Rituals SMS”), hvis du gav os dit samtykke til at gøre det.
   En sådan My Rituals SMS vil blive sendt til det mobiltelefonnummer, som du tilvejebringer for Rituals som en del af din tilmelding eller efterfølgende, når du tilmelder dig My Rituals SMS. Ved at tilmelde dig My Rituals SMS-programmet erklærer du, at det mobilnummer, hvorunder du har tilmeldt dig, er et telefonnummer for hvilket du er bemyndiget til at give samtykke til at modtage sms’er fra My Rituals.
   Du forstår, at vi ikke er afhængige af dit samtykke, når vi skal kontakte dig i forbindelse med et køb fra Rituals eller som en del af din generelle deltagelse i My Rituals-loyalitetsprogrammet. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. For at trække dit samtykke tilbage og fravælge sms-beskeder til enhver tid, skal du sende en sms med "RITUALS" til 1999. Bemærk, at du kan modtage en ekstra sms, der bekræfter dit fravalg.
   Du accepterer, at hvis og før du lægger på eller overfører dit mobilnummer, vil du fravælge det pågældende nummer fra My Rituals SMS-programmet.

  13. DIVERSE
  14. Medlemskabet af loyalitetsprogrammet er for en tidsubegrænset periode. Rituals forbeholder sig ret til at ændre de generelle vilkår og betingelser samt indholdet af My Rituals-loyalitetsprogrammet til enhver tid. Du vil altid blive informeret forud for eventuelle ændringer.
   Hvis du af en eller anden årsag ikke er enig i ændringerne, kan du frit opsige dit medlemskab af My Rituals-loyalitetsprogrammet.
   Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab af My Rituals-loyalitetsprogrammet ved at sende en e-mail til vores kundeserviceafdeling via kontaktformularen. I kontaktformularen kan du vælge “Min konto” som emne efterfulgt af “My Rituals”, når du bliver spurgt om, hvad dit spørgsmål handler om. Du kan også kontakte os med eventuelle andre spørgsmål via denne metode.
   Hollandsk lovgivning finder anvendelse for My Rituals-loyalitetsprogrammet. Den kompetente domstol i Amsterdam, Holland, har ikke-eksklusiv kompetence til at afgøre tvister i forbindelse med disse vilkår og betingelser, hvilket betyder, at du kan indgive et krav for at håndhæve dine forbrugerbeskyttelsesrettigheder i forbindelse med disse vilkår og betingelser i Amsterdam eller i det EU-land, hvor du bor.


  Artikel 15 - Klageprocedure

  1. Leverandøren har implementeret en klageprocedure, der er blevet kommunikeret på passende vis, og vil håndtere enhver klage i overensstemmelse med denne klageprocedure.
  2. Klager vedrørende udførelsen af ​​aftalen skal indgives rettidigt til leverandøren med tydelig og omfattende beskrivelse heraf, så snart forbrugeren har opdaget manglerne.
  3. Eventuelle klager, der indgives til leverandøren, vil blive besvaret inden for en periode på 14 dage fra datoen for modtagelse. Hvis det kan forventes, at en klage vil kræve en længere behandlingsperiode, så vil leverandøren sende en bekræftelse på modtagelsen inden for perioden på 14 dage, sammen med en angivelse af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere omfattende svar.
  4. Hvis klagen ikke kan løses under gensidig konsultation, så vil dette resultere i en tvist, der er underlagt voldgiftsreglerne.

  Artikel 16 - Tvister

  Alle aftaler mellem forbrugeren og leverandøren, for hvilke disse generelle vilkår og betingelser finder anvendelse, er alene underlagt Hollandsk lovgivning.

   

  Artikel 17 - Yderligere eller afvigende bestemmelser

  Eventuelle bestemmelser, der afviger fra eller er et supplement til disse generelle vilkår og betingelser, kan ikke være til ulempe for forbrugeren og skal fastlægges skriftligt eller på en sådan måde, at disse kan opbevares af forbrugeren på et permanent datamedie på en lettilgængelig måde.

   


  [1] Pr. maj 2022 er de deltagende lande: Holland, Belgien, Luxembourg, Tyskland, Østrig, Schweiz, Sverige, Frankrig, Storbritannien, Irland, USA, Spanien, Portugal, Norge, Danmark, Polen, Italien, og Hong Kong.