KÄYTTÖEHDOTSISÄLTÖ:

 • 1. artikla – Määritelmät
 • 2. artikla – Yrittäjän henkilöllisyys
 • 3. artikla – Soveltaminen
 • 4. artikla – Tarjous
 • 5. artikla – Sopimus
 • 6. artikla – Peruuttamisoikeus
 • 7. artikla – Peruuttamisesta aiheutuvat kulut
 • 8. artikla – Peruuttamisoikeuden poissulkeminen
 • 9. artikla – Hinta
 • 10. artikla – Vaatimustenmukaisuus ja takuu
 • 11. artikla – Toimitus ja täytäntöönpano
 • 12. artikla – Jatkuva sopimus: voimassaolo, peruuttaminen ja jatkaminen
 • 13. artikla – Maksu
 • 14. artikla – Valitusmenettely
 • 15. artikla – Erimielisyydet
 • 16. artikla – Lisäehdot tai poikkeavat ehdot

 • 1. artikla – Määritelmät

  Näissä yleisissä ehdoissa käytetyillä termeillä on seuraavat merkitykset:

  1. Harkinta-aika: jakso, jonka aikana kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan.
  2. Kuluttaja: luonnollinen henkilö, joka ei toimi harjoittaakseen ammattiaan tai liiketoimintaa ja joka solmii etämyyntisopimuksen yrittäjän kanssa. 
  3. Päivä: kalenteripäivä.
  4. Jatkuva sopimus: tuotteita ja/tai palveluita koskeva etämyyntisopimus, toimitus- ja/tai ostovelvoite, joka jatkuu tietyn ajan.
  5. Pysyvä tietoväline: mikä tahansa väline, jolla kuluttaja tai yrittäjä voi tallentaa hänelle henkilökohtaisesti osoitettuja tietoja tavalla, joka mahdollistaa niiden käytön sekä tallennettujen tietojen kopioimisen muuttamattomina tulevaisuudessa.
  6. Peruuttamisoikeus: kuluttajan mahdollisuus purkaa etämyyntisopimus harkinta-aikana.
  7. Yrittäjä: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka tarjoaa tuotteita ja/tai palveluita kuluttajille etänä.
  8. Etämyyntisopimus: sopimus, jossa yrittäjän käyttämän tuotteiden ja/tai palveluiden etämyyntijärjestelmän puitteissa käytetään vain yhtä tai useampaa tekniikkaa etäviestintään, kunnes sopimus päättyy.
  9. Etäviestintätekniikka: keino solmia sopimus, ilman että kuluttajan ja yrittäjän on oltava samassa paikassa samaan aikaan.

  2. artikla – Yrittäjän henkilöllisyys

  Rituals Cosmetics eCommerce BV, kauppanimellä RITUALS
  Postiosoite: PO Box 15500, 1001NA Amsterdam
  Käyntiosoite: Keizersgracht 683, Amsterdam
  Puhelinnumero: 0800 102137
  Sähköpostiosoite: service@rituals.com
  Kauppakamarin rekisteröintinumero: 59751061
  ALV-tunniste: 00189989999

  Jos yrittäjän toiminta kuuluu lisensointijärjestelmän piiriin:  valvontaviranomaisen tiedot:
  Jos yrittäjä harjoittaa säänneltyä ammattia:

 • ammatillinen yhdistys tai organisaatio, johon hän kuuluu.
 • ammattinimike, EU- tai ETA-alueen kaupunki tai kunta, jossa ammattinimike myönnettiin.
 • viittaus Alankomaissa noudatettaviin ammatillisiin sääntöihin, ja ohjeet siihen, mistä ja kuinka nämä ammatilliset säännöt ovat saatavilla.

 • 3. artikla – Soveltaminen

  1. Nämä yleiset ehdot koskevat kaikkia yrittäjän tekemiä tarjouksia sekä kaikkia yrittäjän ja kuluttajan välisiä etämyyntisopimuksia.
  2. Näiden yleisten ehtojen sisältämä teksti on saatettava kuluttajan saataville ennen etämyyntisopimuksen tekemistä. Jos tämä ei ole mahdollista kohtuullisin keinoin, kuluttajalle on ilmoitettava ennen etämyyntisopimuksen tekemistä, että yleiset ehdot ovat nähtävissä yrittäjän tiloissa ja että ne lähetetään pyynnöstä kuluttajalle mahdollisimman pian ja maksutta.
  3. Mikäli etämyyntisopimus solmitaan sähköisesti, näiden yleisten ehtojen teksti voidaan edellä mainitusta poiketen ja ennen etäsopimuksen solmimista toimittaa kuluttajalle sähköisesti siten, että kuluttaja voi tallentaa sen helposti pysyvälle tietovälineelle. Jos tämä ei ole mahdollista kohtuullisin keinoin, kuluttajalle on ilmoitettava ennen etämyyntisopimuksen tekemistä, missä yleiset ehdot ovat nähtävissä sähköisessä muodossa ja että ne lähetetään pyynnöstä kuluttajalle sähköisesti tai muulla maksuttomalla tavalla.
  4. Mikäli näiden yleisten ehtojen lisäksi sovelletaan erityisiä tuote- tai palvelukohtaisia ehtoja, toista ja kolmatta kohtaa sovelletaan vastaavasti, ja asiakas voi aina vedota hänen kannaltaan edullisimpaan ehtoon, mikäli ehtojen välillä on ristiriitoja.

  4. artikla – Tarjous

  1. Jos tarjous on voimassa rajoitetun ajan tai siihen liittyy tiettyjä ehtoja, tästä on ilmoitettava erikseen tarjouksessa.
  2. Tarjoukseen on sisällyttävä täydellinen ja täsmällinen kuvaus tarjotuista tuotteista ja/tai palveluista. Kuvauksen on oltava riittävän yksityiskohtainen, jotta kuluttaja voi arvioida tarjousta asianmukaisesti. Jos yrittäjä käyttää kuvia, niiden on kuvattava tarjottuja tuotteita ja/tai palveluita totuudenmukaisesti. Tarjouksessa olevat ilmeiset virheet eivät sido yrittäjää.
  3. Kunkin tarjouksen on sisällettävä sellaiset tiedot, että kuluttaja on selkeästi selvillä oikeuksista ja velvollisuuksista, joita tarjouksen hyväksymisestä seuraa. Tämä koskee erityisesti seuraavia:
   o hinta, mukaan lukien verot
   o mahdolliset toimituskustannukset
   o tapa, jolla sopimus solmitaan ja mitä toimenpiteitä siihen liittyen vaaditaan
   o onko peruuttamisoikeus voimassa vai ei
   o maksutapa, toimitustapa ja sopimuksen täytäntöönpano
   o aika, jonka puitteissa tarjous voidaan hyväksyä tai aika, jonka puitteissa yrittäjä takaa ilmoitetun hinnan
   o kuinka korkea hinta veloitetaan etäviestinnästä, jos etäviestintään käytetyn tekniikan käyttökustannukset lasketaan muuten kuin käytetyn viestintätavan normaalin perushinnan mukaan
   o arkistoidaanko sopimus sen toimeenpanon jälkeen, ja jos näin on, millä tavalla kuluttaja voi viitata sopimukseen
   o millä tavoin kuluttaja voi ennen sopimuksen solmimista tarkistaa ja halutessaan korjata tietoja, joita hän on antanut sopimuksen puitteissa
   o muut kielet, joilla sopimus voidaan solmia hollannin lisäksi, soveltuessa
   o toimintaperiaatteet, joihin yrittäjä on sitoutunut sekä tapa, jolla kuluttaja voi viitata näihin toimintaperiaatteisiin sähköisesti
   o etämyyntisopimuksen vähimmäisvoimassaolo, mikäli kyseessä on jatkuva sopimus.

  5. artikla – Sopimus

  1.  Kohdan 4 määräysten mukainen sopimus astuu voimaan, kun kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen ja noudattanut sovellettavia ehtoja.
  2. Jos kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen sähköisesti, yrittäjän on vahvistettava välittömästi ja sähköisesti, että hän on vastaanottanut tarjousta koskevan hyväksynnän. Kuluttaja voi purkaa sopimuksen niin kauan kuin yrittäjä ei ole vahvistanut hyväksynnän vastaanottamista.
  3. Jos sopimus solmitaan sähköisesti, yrittäjän on ryhdyttävä tarvittaviin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin sähköisen tiedonsiirron turvallisuuden sekä turvallisen verkkoympäristön varmistamiseksi. Yrittäjän on noudatettava asianmukaisia turvatoimia, mikäli kuluttaja voi suorittaa maksut sähköisesti.
  4. Yrittäjä voi tarkistaa kuluttajan maksukyvyn – lain sallimissa rajoissa – sekä kaikki tosiasiat ja tekijät, jotka ovat etämyyntisopimuksen vastuullisen solmimisen kannalta olennaisia. Jos yrittäjällä on tämän tarkistuksen mukaan perustellut syyt olla solmimatta sopimusta, yrittäjällä on näiden syiden nojalla oikeus hylätä tilaus tai pyyntö tai hän voi määrittää erityisiä ehtoja sen täyttämiselle.
  5. Toimittaessaan tuotteen tai tarjotessaan palvelun kuluttajalle, yrittäjän on liitettävä mukaan seuraavat tiedot joko kirjallisina tai sellaisella tavalla, että kuluttaja voi tallentaa tiedot helposti saataville pysyvälle tietovälineelle:
   a. Yrittäjän toimipisteen käyntiosoite, jotta kuluttaja voi ottaa yhteyttä valitustapauksissa.
   b. Ehdot, joiden mukaisesti kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan, tai mikäli peruuttamisoikeutta ei ole, siitä on ilmoitettava nimenomaisesti.
   c. Tiedot takuista ja saatavilla olevasta myynnin jälkeisestä palvelusta.
   d. Tiedot, jotka sisältyvät näiden yleisten ehtojen 4. artiklan 3. kohtaan, ellei yrittäjä ole jo toimittanut näitä tietoja kuluttajalle ennen sopimuksen solmimista.
   e. Edellytykset sopimuksen peruuttamiselle, jos sopimuskausi yhtä vuotta pidempi tai jos sopimus on voimassa toistaiseksi.
  6. Edellisessä kohdassa mainittu ehto koskee ainoastaan ensimmäistä toimitusta, mikäli kyseessä on jatkuva sopimus.

  6. artikla – Peruuttamisoikeus

  Tuotteiden toimituksen osalta:

  1. Tuotteiden ostamisen osalta kuluttaja voi purkaa sopimuksen syytä ilmoittamatta 14 päivän kuluessa. Tämä harkinta-aika alkaa sitä päivää seuraavana päivänä, jona kuluttaja tai kuluttajan nimittämä ja yrittäjälle etukäteen ilmoittama edustaja on vastaanottanut tuotteen.
  2. Kuluttajan on käsiteltävä tuotetta ja pakkausta huolellisesti harkinta-aikana. Kuluttaja saa poistaa pakkauksen ja käyttää tuotetta ainoastaan sen verran kuin on tarpeen sen arvioimiseksi, haluaako hän pitää tuotteen. Jos kuluttaja haluaa käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on palautettava tuote yrittäjälle kaikkine lisätarvikkeineen ja – mikäli kohtuudella mahdollista – alkuperäisessä kunnossa ja pakkauksessa, yrittäjän antamien kohtuullisten ja selkeiden ohjeiden mukaisesti.
   Palveluiden toimittamisen osalta:
  3. Palveluiden toimittamisen osalta kuluttaja voi purkaa sopimuksen syytä ilmoittamatta 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jona sopimus on solmittu.
  4. Peruuttamisoikeuttaan käyttäessään kuluttajan on noudatettava kohtuullisia ja selkeitä ohjeita, jotka yrittäjä on antanut tätä varten tarjoushetkellä ja/tai viimeistään toimituksen yhteydessä.

  7. artikla – Peruuttamisesta aiheutuvat kulut

  1. Jos kuluttaja päättää käyttää peruuttamisoikeuttaan, häneltä veloitetaan enintään palauttamisesta aiheutuvat kulut.
  2. Jos kuluttaja on jo suorittanut maksun, yrittäjä maksaa summan takaisin mahdollisimman nopeasti ja viimeistään 90 päivän kuluessa palautuksesta tai peruutuksesta.

  8. artikla – Peruuttamisoikeuden poissulkeminen

  1. Yrittäjä voi sulkea pois kuluttajan peruuttamisoikeuden, kuten kohdissa 2 ja 3 on ilmoitettu. Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on voimassa vain, jos yrittäjä on nimenomaisesti ilmoittanut siitä tarjouksessa tai hyvissä ajoin ennen sopimuksen solmimista.
  2. Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on mahdollista vain seuraavien tuotteiden kohdalla:
   a. Tuotteet, jotka yrittäjä on toteuttanut kuluttajan vaatimusten mukaisesti.
   b. Tuotteet, jotka ovat selvästi henkilökohtaisia.
   c. Tuotteet, jotka eivät luonteensa vuoksi ole palautettavissa.
   d. Tuotteet, jotka voivat pilaantua tai vanhentua nopeasti.
   e. Tuotteet, joiden hinta riippuu rahoitusmarkkinoiden vaihteluista, joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa.
   f. Yksittäiset sanoma- ja aikakauslehdet.
   g. Ääni- ja videotallenteet sekä tietokoneohjelmistot, joiden sinetin kuluttaja on rikkonut.
  3. Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on mahdollista vain seuraavien palveluiden kohdalla:
   a. Majoitus-, kuljetus-, ravintola- tai vapaa-ajan palvelut tiettynä päivänä tai tietyn ajanjakson aikana.
   b. Palvelut, joiden suorittaminen aloitettiin kuluttajan nimenomaisella hyväksynnällä ennen harkinta-ajan päättymistä.
   c. Vedonlyönti ja arpajaiset.

  9. artikla – Hinta

  1. Tarjottujen tuotteiden ja/tai palveluiden hintoja ei nosteta tarjouksessa ilmoitettuna voimassaoloaikana, lukuun ottamatta arvonlisäverokantojen muutoksista johtuvia hinnanmuutoksia.
  2. Edellisessä kohdassa mainitusta poiketen, yrittäjä voi käyttää muuttuvia hintoja tuotteille ja palveluille, joiden hinnat riippuvat rahoitusmarkkinoiden vaihteluista, joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa. Se, että hinnat riippuvat rahoitusmarkkinoiden vaihteluista ja ovat ohjehintoja, on mainittava tarjouksessa.
  3. Hintojen nostaminen kolmen kuukauden sisällä sopimuksen solmimisesta on sallittua vain silloin, jos se johtuu lakisääteisistä säädöksistä tai määräyksistä.
  4. Hintojen nostaminen kolmen kuukauden jälkeen sopimuksen solmimisesta on sallittua vain silloin, kun yrittäjä on ilmoittanut asiasta ja toinen seuraavista ehdoista täyttyy:
   a. Hintojen nostaminen johtuu lakisääteisistä säädöksistä tai määräyksistä.
   b. Kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus siitä päivästä lähtien, kun nostetut hinnat astuvat voimaan.
  5. Tarjouksessa ilmoitetut tuotteiden tai palveluiden hinnat sisältävät arvonlisäveron.

  10. artikla – Vaatimustenmukaisuus ja takuu

  1. Yrittäjä takaa, että tuotteet ja/tai palvelut vastaavat sopimusta, tarjouksessa ilmoitettuja teknisiä tietoja, virheettömyyttä ja/tai käytettävyyttä koskevia kohtuullisia vaatimuksia sekä sopimuksen solmimispäivänä voimassa olevia lakisääteisiä ja/tai viranomaisten määräyksiä. Mikäli niin on sovittu, yrittäjä takaa myös, että tuote soveltuu muihin kuin tavanomaisiin käyttötarkoituksiin.
  2. Yrittäjän, valmistajan tai maahantuojan antama takuu ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiin ja korvausvaatimuksiin, joita kuluttaja voi esittää yrittäjää kohtaan sopimuksen perusteella.

  11. artikla – Toimitus ja täytäntöönpano

  1. Yrittäjän on noudatettava äärimmäistä huolellisuutta vastaanottaessaan ja täyttäessään tuotetilauksia ja arvioidessaan palveluiden toimittamista koskevia pyyntöjä.
  2. Toimitusosoitteeksi katsotaan osoite, jonka kuluttaja on antanut yritykselle.
  3. Näiden yleisten ehtojen 4. artiklassa mainittu huomioiden yritys täyttää hyväksytyt tilaukset riittävän nopeasti ja viimeistään 30 päivän kuluessa, ellei pidemmästä toimitusajasta ole sovittu. Jos toimitus viivästyy tai toimitusta ei voida tehdä tai se voidaan tehdä vain osittain, kuluttajalle on ilmoitettava asiasta viimeistään 30 päivän kuluttua tilauksen jättämisestä. Tällaisessa tilanteessa kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus maksutta ja ilman oikeutta vahingonkorvaukseen.
  4. Jos sopimus puretaan edellä olevan kohdan mukaisesti, yrittäjä palauttaa kuluttajan maksaman summan mahdollisimman nopeasti ja viimeistään 30 päivän kuluttua sopimuksen purkamisesta.
  5. Jos tilatun tuotteen toimittaminen osoittautuu mahdottomaksi, yrittäjä pyrkii tarjoamaan korvaavan tuotteen. Korvaavan tuotteen toimituksesta on ilmoitettava selkeästi ja kattavasti viimeistään toimitushetkellä. Peruuttamisoikeutta ei voi sulkea pois korvaavien tuotteiden kohdalla. Yrittäjä vastaa tarvittaessa palautuksesta aiheutuvista kuluista.
  6. Riski tuotteiden vahingoittumisesta ja/tai katoamisesta on yrittäjällä, kunnes ne toimitetaan kuluttajalle tai kuluttajan nimeämälle ja yrittäjälle etukäteen ilmoittamalle edustajalle, ellei toisin nimenomaisesti sovita.

  12. artikla – Jatkuva sopimus: voimassaolo, peruuttaminen ja jatkaminen

  Peruuttaminen

  1. Kuluttajalla on oikeus peruuttaa tuotteiden (sähkö mukaan lukien) ja palveluiden säännöllistä toimittamista koskeva toistaiseksi voimassa oleva sopimus milloin tahansa, huomioiden peruuttamista koskevat määräykset sekä vähintään yhden kuukauden irtisanomisajan.
  2. Kuluttajalla on oikeus peruuttaa tuotteiden (sähkö mukaan lukien) ja palveluiden säännöllistä toimittamista koskeva määräaikainen sopimus milloin tahansa ennen kyseisen sopimuskauden päättymistä, huomioiden sovitut peruuttamista koskevat määräykset sekä vähintään yhden kuukauden irtisanomisajan.
  3. Edellä olevissa kohdissa kuvattujen sopimusten kohdalla kuluttaja voi
   o peruuttaa sopimuksen koska tahansa, eikä peruuttamista voida rajoittaa tiettyyn aikaan tai tiettyyn ajanjaksoon
   o peruuttaa nämä sopimukset samalla tavalla kuin ne solmittiin
   o peruuttaa nämä sopimukset samalla irtisanomisajalla, jonka yrittäjä on määritellyt itselleen.
  Jatkaminen
  1. Tuotteiden (sähkö mukaan lukien) ja palveluiden säännöllistä toimittamista koskevaa määräaikaista sopimusta ei jatketa tai uusita automaattisesti uutta sopimuskautta varten.
  2. Edellisestä kohdasta poiketen, sanomalehtien, uutiskirjeiden, julkaisujen ja aikakauslehtien säännöllistä toimittamista koskeva määräaikainen sopimus voidaan uusia automaattisesti enintään kolmen kuukauden määräajaksi, jos kuluttaja voi peruuttaa tämän uusitun sopimuksen ennen jatkokauden päättymistä enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla.
  3. Tuotteiden ja palveluiden säännöllistä toimittamista koskeva määräaikainen sopimus voidaan uusia automaattisesti toistaiseksi voimassa olevaksi vain silloin, kun kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus milloin tahansa enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla tai enintään kolmen kuukauden irtisanomisajalla, mikäli kyseessä oleva sopimus koskee sanomalehtien, uutiskirjeiden, julkaisujen ja aikakauslehtien säännöllistä toimittamista harvemmin kuin kerran kuukaudessa.
  4. Tutustumistarkoituksessa solmittua sanomalehtien, uutiskirjeiden, julkaisujen ja aikakauslehtien toimittamista koskevaa määräaikaista sopimusta (kokeilu- tai tutustumistilaus) ei uusita automaattisesti, vaan kokeilu- tai tutustumisjakson päättyessä se päättyy automaattisesti.
  Voimassaolo
  1. Jos sopimuskausi on yhtä vuotta pidempi, kuluttaja voi peruuttaa sopimuksen milloin tahansa ja enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla, kun vuosi on kulunut, jollei kohtuullisuutta ja oikeudenmukaisuutta koskevista vaatimuksista muuta johdu liittyen sopimuksen peruuttamiseen ennen sovitun sopimuskauden päättymistä.

  13. artikla – Maksu

  1. Mikäli toisin ei ole sovittu, kaikki kuluttajan maksettavana olevat summat on maksettava 14 päivän kuluessa 6. artiklan 1. kohdassa mainitun harkinta-ajan alkamisesta. Mikäli kyseessä on palveluiden toimittamista koskeva sopimus, harkinta-aika alkaa, kun kuluttaja on vastaanottanut sopimusvahvistuksen.
  2. Kuluttajille myytävien tuotteiden kohdalla yleiset ehdot eivät missään tilanteessa saa edellyttää yli 50 %:n ennakkomaksua. Jos ennakkomaksuja edellytetään, kuluttaja ei voi käyttää mitään tilauksen tai palveluiden toimeenpanemiseen liittyviä oikeuksia ennen kuin määrätty ennakkomaksu on suoritettu.
  3. Kuluttajan velvollisuus on ilmoittaa yrittäjälle välittömästi annetuissa maksutiedoissa olevista virheistä.
  4. Mikäli kuluttaja ei suorita maksua, yrittäjällä on oikeus veloittaa kuluttajalta lakisääteisten rajoitusten mukaiset kohtuulliset kulut, joista kuluttajalle on ilmoitettu etukäteen.

  14. artikla – Valitusmenettely

  1. Yrittäjän on käytettävä valitusmenettelyä, josta on ilmoitettu asianmukaisesti, ja käsiteltävä kaikki valitukset tämän valitusmenettelyn mukaisesti.
  2. Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat valitukset on tehtävä yrittäjälle selkeästi ja kattavasti asianmukaisessa ajassa, kun kuluttaja on havainnut puutteet.
  3. Yrittäjälle tehtyihin valituksiin vastataan 14 päivän kuluessa valituksen vastaanottamisesta. Jos valituksen käsittelemisen odotetaan kestävän kauemmin, yrittäjä lähettää 14 päivän kuluessa vastaanottovahvistuksen, jossa ilmoitetaan, koska kuluttaja voi odottaa kattavampaa vastausta.
  4. Jos valitusta ei voida ratkaista keskinäisissä neuvotteluissa, tuloksena on erimielisyys, joka ratkaistaan välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti.

  15. artikla – Erimielisyydet

  Kaikki kuluttajan ja yrittäjän väliset sopimukset, joihin näitä yleisiä ehtoja sovelletaan, kuuluvat ainoastaan Alankomaiden lainsäädännön piiriin.

   

  16. artikla – Lisäehdot tai poikkeavat ehdot

  Ehdot, jotka poikkeavat näistä yleisistä ehdoista tai täydentävät niitä, eivät saa olla kuluttajalle haitaksi, ja ne on vahvistettava kirjallisesti tai sellaisella tavalla, että kuluttaja voi tallentaa ne helposti saataville pysyvälle tietovälineelle.

   


  [1] Toukokuusta 2022 lähtien osallistuvat maat ovat: Alankomaat, Belgia, Luxemburg, Saksa, Itävalta, Sveitsi, Ruotsi, Ranska, Iso-Britannia, Irlanti, Yhdysvallat, Espanja, Portugali, Norja, Tanska, Puola, Italia ja Hongkong.