ALGEMENE VOORWAARDEN RITUALS GIFTCARDRituals giftcards
1. De Rituals giftcard (“Rituals giftcard”) is verkrijgbaar in onze winkels, via onze webshop (website en mobiele app) en bij geselecteerde derden. Je kunt de Rituals giftcards alleen online kopen in landen waar we ook winkels hebben.

2. In sommige landen is een elektronische versie van de Rituals giftcard verkrijgbaar (“Rituals online giftcard”) via onze webshop (website en mobiele app).

Waarde
3. Zowel de Rituals giftcard als de Rituals online giftcard (samen: “Rituals (online) giftcard”) is verkrijgbaar in de volgende valuta's en waarden:

a. De Rituals giftcard in de winkel: EU (Euro 10 - 250), GB (GBP 10 - 250), DK (KR 100 - 2500), NO, SE (KR 100 - 2000), HKD (100 - 1000), PLN (40 - 1,100), SFR (10 - 250).
b. De Rituals giftcard via de webshop: EU (Euro 10 - 100), GB (GBP 10 - 100), DK (KR 100 - 750), NO, SE (KR 100 - 1000), SFR (10-100), HKD (100 - 1000).
c. De Rituals online giftcard: EU (Euro 10 - 200), GB (GBP 15 - 200), NO, SE (KR 150 - 2000), DK (KR 100 - 750), SFR (10 - 100).

De Rituals giftcard kan niet worden opgewaardeerd met andere bedragen.

4. Na aankoop kun je de waarde (het saldo) van de Rituals (online) giftcard op drie manieren checken:

a. via de saldochecker voor giftcards.
b. bij een van onze winkels, of
c. door de Rituals-app te downloaden, alle gegevens van je giftcard in te vullen en je Rituals giftcard toe te voegen aan 'mijn giftcards'.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR RITUALS ONLINE GIFTCARD:

5. De Rituals online giftcard kan via e-mail, Facebook Messenger of WhatsApp worden toegestuurd. Alle partijen (inclusief derden) verwerken je persoonsgegevens in overeenstemming met hun privacybeleid. Zorg ervoor dat je deze voorwaarden kent voordat je deze opties selecteert. Als we de Rituals online giftcard per e-mail naar de ontvanger sturen, vermelden we hierin altijd de persoonlijke gegevens van de koper.

6. Als je een Rituals online giftcard via e-mail hebt ontvangen:

a. Rituals heeft je e-mailadres doorgekregen van degene die de Rituals online giftcard heeft gekocht. Rituals verwerkt je persoonlijke gegevens in overeenstemming met het privacybeleid, dat je hier kunt nalezen. Rituals gebruikt je e-mailadres uitsluitend voor de toezending van de Rituals online giftcard.
b. Om je rechten uit te oefenen uit hoofde van de AVG, zie artikel 25 hieronder. Rituals zal dergelijke verzoeken uitvoeren in overeenkomst met de toepasselijke wetgeving.

7. Als je de Rituals online giftcard gekocht hebt:

a. Na betaling van de Rituals online giftcard, kun je het e-mailadres opgeven van de ontvanger van de Rituals online giftcard. Daarmee geef je aan dat je er mee akkoord gaat dat je de Rituals Online giftcard aan de ontvanger geeft met informatie voor de verwerking van de persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons privacybeleid, hier verkrijgbaar, zodat Rituals de aankoop kan leveren.
b. Je kunt de datum en het tijdstip kiezen waarop je graag wilt dat Rituals de Rituals online giftcard verstuurt. Dit kan tot maximaal 12 maanden van tevoren. Rituals is verplicht de Rituals online giftcard zonder gebreken te leveren.

Je Rituals online giftcard personaliseren:

8. Het kan zijn dat Rituals in jouw land de mogelijkheid biedt om je Rituals online giftcard te personaliseren via de Rituals-website (onder personaliseren wordt onder andere verstaan het uploaden en gebruiken van een foto, video, GIF of ander bestand (hierna genoemd: ‘beeldmateriaal’). Rituals werkt samen met derden om deze service te kunnen bieden. In het privacybeleid van Rituals vind je meer informatie over de derde partijen met wie wij samenwerken. privacybeleid van Rituals.

9. Door het uploaden van beeldmateriaal bevestig je dat jij het recht hebt om de inhoud en het materiaal van deze bestanden te verspreiden en te reproduceren. Aangezien de giftcards automatisch worden geproduceerd, vindt er geen handmatige controle of correctie van het beeldmateriaal plaats door Rituals of derden die door Rituals zijn ingeschakeld.

10. Door het uploaden van beeldmateriaal verleen je Rituals een niet-exclusief gebruiksrecht dat niet tijd- of plaatsgebonden is om het beeldmateriaal te gebruiken voor de productie en distributie van de Rituals online giftcard. En om alle handelingen te verrichten die qua gebruik en uitvoering nodig zijn voor dit doel, hetzij zelf hetzij door derden.

11. Door het uploaden van beeldmateriaal ben jij als enige verantwoordelijk voor de ingediende inhoud die wordt gebruikt voor de configuratie van de Rituals online giftcard. Jij zorgt ervoor dat het gebruikte beeldmateriaal vrij is van rechten van derden. Onwettige inhoud of inhoud die de toepasselijke regelgeving schendt of inhoud die anderen mogelijk kan beledigen, misleiden, intimideren of anderszins schaden, is niet toegestaan. In geval van schendingen daarvan behoudt Rituals zich het recht voor om het beeldmateriaal te verwijderen en de uitgave van het te besteden bedrag op de Rituals online giftcard te weigeren en in plaats daarvan de Rituals online giftcard in te houden en alleen het saldo plus de productkosten uit te betalen. Jij stemt ermee in om geen beeldmateriaal met softwarevirussen of andere computercodes, bestanden of programma's die de functionaliteit van computersoftware of hardware of telecommunicatieapparatuur kunnen onderbreken, vernietigen of beperken te uploaden noch door te sturen of te verzenden via e-mail of op andere wijze over te dragen. Jij verplicht jezelf om Rituals te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen voor alle aanspraken of schade van derden als gevolg van het uitgeven van de Rituals online giftcard met onjuist beeldmateriaal.

12. Rituals is gerechtigd, maar niet verplicht, om de wettigheid van het door jou geüploade beeldmateriaal te beoordelen. Voor zover Rituals van oordeel is dat het beeldmateriaal de toepasselijke wetgeving of deze gebruiksvoorwaarden schendt, heeft Rituals het recht dit beeldmateriaal zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen.

13. Het door jou verstrekte beeldmateriaal zal door Rituals beschikbaar worden gesteld op de Rituals online giftcard totdat de Rituals online giftcard volledig is verzilverd, maar in elk geval niet langer dan 12 maanden na ontvangst van de Rituals online giftcard door de ontvanger. Hierna zal het gepersonaliseerde beeldmateriaal worden vervangen door een standaardafbeelding van Rituals en door Rituals worden verwijderd.

Het verzilveren van de Rituals (online) giftcard

14. De Rituals (online) giftcard kan alleen worden verzilverd in landen die dezelfde valuta hebben als het land waarin de Rituals (online) giftcard is gekocht, en als deze een waarde vertegenwoordigt die gelijk is aan het bedrag in de valuta zoals vermeld op de Rituals (online) giftcard. De Rituals (online) giftcard kan worden verzilverd in de officiële Rituals-winkels en via de officiële Rituals-website en mobiele app. De Rituals (online) giftcard kan niet worden gebruikt bij onze wholesale partners of shop-in-shop locaties. In onze online winkelzoeker kun je een lijst met onze winkels vinden.

15. Onder voorbehoud van de beperkingen waarnaar wordt verwezen in deze algemene voorwaarden of eventuele vervolgvoorwaarden, kan de Rituals (online) giftcard worden verzilverd voor producten en/of services voor het bedrag dat op de giftcard staat. Alle aankopen zullen in mindering worden gebracht op de Rituals (online) giftcard totdat het saldo nul is. De Rituals (online) giftcard heeft geen vervaldatum. Het eventueel resterende saldo is onbeperkt geldig. Er worden geen servicekosten of andere kosten in rekening gebracht.

16. Als het totale bedrag van de gekochte producten en/of services het bedrag dat op de Rituals (online) giftcard staat overschrijdt, kan het resterende saldo voor deze producten worden betaald via een andere geaccepteerde betaalmethode.

17. De Rituals (online) giftcard is niet inwisselbaar voor contant geld, behalve zoals wettelijk vereist, en is niet herlaadbaar (behalve in het geval van retourzendingen zoals hieronder uiteengezet). Tenzij wettelijk vereist en uitdrukkelijk gesteld in deze voorwaarden, zal Rituals een resterend saldo op de giftcard nooit vergoeden in contanten of via een bankoverschrijving. Verloren of gestolen kaarten worden niet gehonoreerd of vervangen. Rituals is niet verantwoordelijk voor verloren, gestolen of beschadigde kaarten of ongeoorloofd gebruik veroorzaakt door het handelen of nalaten van de kaarthouder zelf.

18. Terugbetalingen van producten of services die zijn gekocht met de Rituals (online) giftcard worden uitgevoerd in overeenstemming met het terugbetalingsbeleid van Rituals. Raadpleeg ons winkelpersoneel of onze website voor meer informatie. Als Rituals je retour accepteert van een Rituals-product dat je hebt gekocht met behulp van de Rituals (online) giftcard, zal Rituals het betreffende bedrag terugstorten op deze Rituals (online) giftcard (geen terugbetaling in contanten, behalve indien vereist door de lokale wetgeving). Rituals raadt je daarom aan om je Rituals (online) giftcard te bewaren totdat de retourperiode, waarin je je producten kunt retourneren, is verlopen. Dit heeft geen invloed op je wettelijke rechten. De Rituals (online) giftcard is geen middel voor elektronisch betalen in de betekenis van de toepasbare wetgeving. Ook is het geen cheque, creditcard of betaalkaart. De Rituals (online) giftcard is een elektronische vorm van een voucher.

19. Het kan zijn dat je de Rituals online giftcard niet kunt gebruiken voor bepaalde speciale aanbiedingen. Deze beperkingen zullen uitdrukkelijk worden aangegeven voor elke speciale aanbieding.

Wijzigingen

20. Rituals behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden van de Rituals (online) giftcard te wijzigen o.a. om wijzigingen in de wet weer te geven of aan de wettelijke vereisten te voldoen door de wijzigingen via onze webshop, in onze mobiele app en in onze winkels kenbaar te maken. De geldende bijgewerkte versie van de voorwaarden van de Rituals (online) giftcard is altijd beschikbaar in onze winkels of in onze webshop.

Herroepingsrecht

21. Als je om welke reden dan ook geen gebruik wilt maken van de Rituals (online) giftcard die je in onze webshop of in onze mobiele app hebt gekocht, kun je op grond van de wet een beroep doen op je herroepingsrecht. Je kunt dit doen door ons binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van je online aangekochte Rituals (online) giftcard door jou of de ontvanger te informeren dat je de Rituals (online) giftcard niet wilt gebruiken. Als je een beroep wilt doen op je herroepingsrecht, volg dan de instructies op onze website.

22. Als je gebruikmaakt van je herroepingsrecht, zullen wij je Rituals (online) giftcard onmiddellijk blokkeren. Wij zullen je alle ontvangen bedragen terugstorten, zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij zijn geïnformeerd over je beslissing om je herroepingsrecht uit te oefenen. Als de Rituals (online) giftcard al is gebruikt, kun je je niet meer beroepen op je herroepingsrecht.

Rechten uit hoofde van de AVG

23. Om je rechten uit te oefenen zoals uiteengezet in de AVG, waaronder het recht op toegang of verwijdering, dien je de instructies te volgen zoals uiteengezet in art. 9 van het privacybeleid van Rituals.

Rechtskeuze en jurisdictie

24. Behalve waar verboden en zonder beperking van wettelijke rechten die beter zijn voor consumenten, is elk geschil tussen jou en Rituals in alle opzichten onderworpen aan het Nederlands recht en alle geschillen, claims en gerechtelijke procedures die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met de aankoop of het gebruik van de Rituals (online) giftcard zullen afzonderlijk worden opgelost, dus niet collectief, en uitsluitend voor de bevoegde rechtbanken van Amsterdam, Nederland. In elk geval kun jij, als consument, zelf besluiten om de zaak door te verwijzen naar de rechtbank van het land waar je woont of ingezetene bent.

25. We willen je erop wijzen dat de Europese Commissie ook een website heeft voor online geschillenbeslechting, http://ec.europa.eu/odr/. Deze is bedoeld om consumenten en handelaren te helpen hun geschillen buiten de rechtbank op te lossen, inclusief grensoverschrijdende geschillen.

Over ons

26. De Rituals giftcard wordt uitgegeven door: Rituals Cosmetics Enterprise B.V., Keizersgracht 683, 1017 DV, Amsterdam, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Nederlandse kamer van koophandel onder nummer 34136394, btw-nummer NL8092.15.160.B01, telefoonnummer +31 (0)20 2415948, e-mailadres: ConsumerCare@rituals.com.
1Alleen in deelnemende landen / vanaf 1 augustus 2021 en tijdens bedrijfsuren: België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Spanje, Portugal, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Polen en Italië.

2 Alleen in deelnemende landen, vanaf 1 augustus 2020 en tijdens bedrijfsuren: Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk, Spanje, Zweden, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Portugal, Zwitserland.

3Giftcards in HKD kunnen alleen in Hongkong worden verzilverd.