ОБЩИ УСЛОВИЯСЪДЪРЖАНИЕ:

 • Член 1 - Определения
 • Член 2 - Самоличност на предприемача
 • Член 3 - Приложимост
 • Член 4 - Офертата
 • Член 5 - Споразумението
 • Член 6 - Право на отмяна
 • Член 7 - Разходи в случай на отмяна
 • Член 8 - Изключване на правото на отмяна
 • Член 9 - Цената
 • Член 10 - Съответствие и гаранция
 • Член 11 - Доставка и изпълнение
 • Член 12 - Транзакции за непрекъснато изпълнение: продължителност, анулиране и удължаване
 • Член 13 - Плащане
 • Член 14 - Процедура за подаване на оплаквания
 • Член 15 - Спорове
 • Член 16 - Допълнителни или отклоняващи се условия

 • Член 1 - Определения

  Следните термини в тези условия се разбират със следните значения:

  1. Период на преразглеждане: периодът, в който потребителят може да упражни правото си на отмяна;
  2. Потребител: физическото лице, което не упражнява професия или стопанска дейност и което сключва споразумение за продажба от разстояние с предприемача; 
  3. Ден: календарен ден;
  4. Транзакция за непрекъснато изпълнение: споразумение за продажба от разстояние по отношение на серия продукти и/или услуги, относно които задължението за доставка и/или покупка се разпределя във времето;
  5. Постоянен носител на данни: всички средства, които позволяват на потребителя или предприемача да съхранява информация, адресирана лично до него/нея, по начин, който прави възможни бъдещи справки и непреработено възпроизвеждане на съхраняваната информация.
  6. Право на отмяна: опцията от страна на потребителя да се откаже от споразумението за продажба от разстояние в рамките на периода на преразглеждане;
  7. Предприемач: физическото или юридическото лице, което предлага продукти и/или услуга на потребителите от разстояние;
  8. Споразумение за продажба от разстояние: споразумение, в което в рамките на система, организирана от предприемача за целите на дистанционна продажба на продукти и/или услуги, до и включително сключването на споразумението, използването се извършва само от една или повече технологии за дистанционна комуникация;
  9. Технология за дистанционна комуникация: означава, че може да се използва за сключване на споразумение, без потребителят и предприемачът да се намират в едно и също помещение по едно и също време.

  Член 2 - Самоличност на предприемача

  Rituals Cosmetics eCommerce BV, търгуваща под името RITUALS
  Адрес за кореспонденция: PO Box 15500, 1001NA Амстердам
  Адрес за посещение: Keizersgracht 683, Амстердам
  Телефонен номер: +31 (0) 20 2415948
  Имейл адрес: service@rituals.com
  Номер на търговската камара: 59751061
  Идентификационен номер по ДДС: 00189989999

  Ако дейността на предприемача е предмет на съответна система за лицензиране:  данните за надзорния орган:
  Ако предприемачът упражнява регламентирана професия:

 • професионалната асоциация или организация, към която той/тя членува;
 • професионалното звание, градът или град в ЕС, или в Европейската икономическа зона, където е предоставено;
 • посочване на професионалните правила, които се прилагат в Нидерландия, и инструкции по отношение на това къде и как могат да бъдат достъпни тези професионални правила.

 • Член 3 - Приложимост

  1. Тези общи условия важат за всяка оферта от страна на предприемача и за всяко споразумение за продажба от разстояние между предприемача и потребителя, за който става въпрос.
  2. Текстът на тези общи условия трябва да бъде предоставен на потребителя преди сключването на споразумението за продажба от разстояние. Ако това не е разумно възможно, тогава ще бъде посочено, преди да се сключи споразумението за продажба от разстояние, че общите условия са на разположение за проверка от предприемача и че те ще бъдат изпратени на потребителя възможно най-скоро и безплатно при поискване.
  3. В случай че споразумението за продажба от разстояние е сключено по електронен път, тогава текстът на тези общи условия, противно на посоченото в предходния раздел и преди сключването на споразумението за продажба от разстояние, може да бъде предоставен на потребителя по електронен път, така че да може да бъде съхраняван лесно от потребителя на постоянен носител на данни. Ако това не е разумно възможно, тогава ще бъде посочено преди сключването на споразумението за продажба от разстояние, когато общите условия могат да бъдат разгледани по електронен път и те ще бъдат изпратени на потребителя по електронен път или по друг начин безплатно при поискване.
  4. В случай че в допълнение към тези общи условия се прилагат специфични условия за продукта или услугата, тогава вторият и третият раздел ще се прилагат по аналогия и потребителят винаги може да разчита на най-изгодната разпоредба в случай на противоречиви общи условия.

  Член 4 - Офертата

  1. Ако офертата има ограничен срок на валидност или е предмет на определени условия, тогава това ще бъде изрично посочено в офертата.
  2. Офертата включва пълно и точно описание на предлаганите продукти и/или услуги. Описанието е достатъчно подробно, за да позволи адекватна оценка на офертата от страна на потребителя. Ако предприемачът използва илюстрации, те са достоверно представяне на предлаганите продукти и/или услуги. Предприемачът не е обвързан от очевидни неточности или очевидни грешки в офертата.
  3. Всяка оферта съдържа информация, чрез която потребителят е наясно с правата и задълженията, които ще се прилагат при приемането на офертата. Това се отнася особено за:
   o цената, включително данъците;
   o разходите за доставка, ако има такива;
   o начина, по който ще бъде сключено споразумението и какви действия са необходими за тази цел;
   o дали се прилага правото на отмяна;
   o метода на плащане, доставка и изпълнение на споразумението;
   o срокът, в рамките на който офертата може да бъде приета, или срокът, в рамките на който предприемачът гарантира определената цена;
   o колко висока е ставката, която се начислява за дистанционна комуникация, ако разходите за използването на технологията за дистанционна комуникация се изчисляват на база, различна от нормалната базова ставка за използваните средства за комуникация;
   o дали споразумението трябва да бъде архивирано след неговото реализиране, и ако това е така, начинът, по който потребителят може да се позове на споразумението;
   o начинът, по който потребителят, преди да сключи споразумението, може да инспектира и, ако пожелае, да коригира данните, които той/тя е предоставил в рамките на споразумението;
   o другите езици, освен нидерландски език, на които може да бъде сключено споразумението, ако е приложимо;
   o кодексите за поведение, с които се е ангажирал предприемачът, и начинът, по който потребителят може да се позовава на тези кодекси за поведение чрез електронни средства; и
   o минималната продължителност на споразумението за продажба от разстояние в случай на транзакция с непрекъснато изпълнение.

  Член 5 - Споразумението

  1.  Споразумението, в съответствие с посоченото в раздел 4, трябва да се приложи, след като потребителят приеме офертата и се съобрази с условията, които се прилагат.
  2. Ако потребителят е приел офертата чрез електронни средства, тогава предприемачът трябва незабавно да потвърди получаването на приемането на офертата чрез електронни средства. Потребителят може да прекрати споразумението, докато предприемачът все още не е потвърдил получаването на това приемане.
  3. Ако споразумението е сключено по електронен път, тогава предприемачът ще предприеме подходящи технически и организационни мерки в допълнение към сигурността на електронното предаване на данни и ще осигури сигурна уеб среда. За тази цел предприемачът ще спазва подходящи мерки за сигурност, ако потребителят има възможност да извърши плащания по електронен път.
  4. Предприемачът може да попита за възможността на потребителя да изпълни задълженията за плащане - като например в рамките на закона - както и по отношение на всички факти и фактори, които са релевантни, за да може едно лице да сключи по отговорен начин споразумение за продажба от разстояние. Ако предприемачът има солидни основания да не сключи споразумението въз основа на това разследване, тогава предприемачът, на основание на причините, има право да откаже поръчка или заявка, или да приложи специфични условия за изпълнението.
  5. При доставката на продукта или предоставянето на услуга на потребителя, предприемачът трябва да включи следната информация в писмен вид или по такъв начин, че информацията да може да бъде съхранявана от потребителя по достъпен начин на постоянен носител на данни:
   a. адресът за посещение на клона на предприемача, с който потребителят може да се свърже в случай на оплаквания;
   б. условията и редът, при които потребителят може да упражни правото си на отмяна, или трябва изрично да посочи, че е изключено всяко право на отмяна;
   в. информацията относно гаранциите и наличната услуга след продажбата;
   г. информацията, включена в член 4, раздел 3 от настоящите правила и условия, освен ако предприемачът вече е предоставил тази информация на потребителя преди изпълнението на споразумението;
   д. изискванията, отнасящи се до отмяната на споразумението, ако срокът на действие на споразумението надвишава една година или се прилага за неопределен период от време.
  6. Разпоредбата в предходния раздел се отнася само за първата доставка в случай на транзакция с непрекъснато изпълнение.

  Член 6 - Право на отмяна

  Относно доставката на продукти:

  1. Потребителят има възможността в допълнение към закупуването на продукти да прекрати споразумението в срок от 14 дни, без да се налага да посочва причините за това. Този период на преразглеждане започва да тече в деня, следващ деня, в който продуктът е получен от потребителя или от представител, който е посочен от потребителя и за който предприемачът е уведомен предварително.
  2. Потребителят трябва да третира продукта и опаковката с дължимата грижа по време на периода на преразглеждане. Потребителят може да премахне опаковката или да използва продукта само доколкото е необходимо, за да прецени дали той/тя желае да запази продукта. Ако потребителят желае да упражни правото си на отмяна, той/тя ще върне продукта на предприемача с всички аксесоари и, ако това е разумно възможно – в оригиналното състояние и опаковка, в съответствие с разумните и ясни инструкции, предоставени от предприемача.
   Относно предоставянето на услуги:
  3. Потребителят има възможност в допълнение към предоставянето на услуги да прекрати споразумението в срок от 14 дни, започващ от деня, в който е сключено споразумението, без да се налага да посочва мотивите.
  4. При упражняване на правото на отмяна потребителят трябва да спазва разумните и ясни указания, предоставени от предприемача за тази цел по време на офертата и/или не по-късно от датата на доставката.

  Член 7 - Разходи в случай на отмяна

  1. Ако потребителят предпочете да упражни правото си на отмяна, той/тя ще бъде таксуван/а най-много с разходите за връщане на пратката.
  2. Ако потребителят вече е направил плащане, тогава предприемачът трябва да плати обратно тази сума възможно най-скоро, но не по-късно от 90 дни след връщане на пратката или отмяната на поръчката.

  Член 8 - Изключване на правото на отмяна

  1. Предприемачът може да изключи правото на отмяна от страна на потребителя, доколкото това е предвидено в раздели 2 и 3. Изключването на правото на отмяна се прилага само ако предприемачът изрично е заявил изключването в офертата или във всеки случай, много време преди да сключи споразумението.
  2. Изключването на правото на отмяна е възможно само за продукти:
   a. които са реализирани от предприемача в съответствие със спецификациите на потребителя;
   б. които са ясно лични по своето естество;
   в. които не могат да бъдат върнати поради естеството им;
   г. които могат бързо да се развалят или да станат негодни за употреба;
   д. чиято цена е предмет на колебания на финансовия пазар, върху които предприемачът няма влияние;
   е. за отделни вестници и списания;
   ж. за аудио- и видео-записи и компютърен софтуер, на който потребителят е отворил запечатването.
  3. Изключването на правото на отмяна е възможно само за услуги:
   a. относно настаняване, транспортиране, ресторантьорски услуги или свободно време на определена дата или през определен период;
   б. чието предоставяне е започнало с изричното одобрение на потребителя преди изтичането на периода за преразглеждане;
   в. по отношение на залаганията и лотариите.

  Член 9 - Цената

  1. Цените на предлаганите продукти и/или услуги няма да бъдат увеличени по време на срока на валидност, както е посочено в офертата, с изключение на промените в цените в допълнение към промените в ставките на ДДС.
  2. Противно на посоченото в предходния раздел, предприемачът може да съблюдава променливи цени за продукти или услуги, чиито цени са предмет на колебания на финансовия пазар, върху които предприемачът няма влияние. Тези връзки с колебанията и фактът, че посочените цени се отнасят до ориентировъчни цени, трябва да бъдат посочени в офертата.
  3. Увеличенията на цените в рамките на 3 месеца след сключването на споразумението са позволени само ако са следствие от законови разпоредби или нормативни изисквания.
  4. Увеличенията на цените, считано от 3 месеца след сключването на споразумението, са позволени само ако са уточнени от предприемача и:
   а. те са последица от законовите разпоредби или нормативни изисквания; или
   б. потребителят има право да анулира споразумението от деня, в който се прилага увеличението на цената.
  5. Цените, посочени в офертата за продукти или услуги, включват ДДС.

  Член 10 - Съответствие и гаранция

  1. Предприемачът гарантира, че продуктите и/или услугите са в съответствие със споразумението, спецификациите, посочени в офертата, основателните изисквания за стабилност и/или използваемост, както и нормативните разпоредби и/или правителствените разпоредби, които се прилагат към датата на сключване на споразумението. Ако е договорено, предприемачът гарантира също, че продуктът е подходящ за цели, различни от нормалните.
  2. Всяка гаранция, която се предоставя от предприемача, производителя или вносителя, не засяга законните права и претенциите, които потребителят може да упражни към предприемача въз основа на споразумението.

  Член 11 - Доставка и изпълнение

  1. Предприемачът ще бъде максимално внимателен при получаване и при изпълнение на поръчки за продукти, както и при оценка на заявките за предоставяне на услуги.
  2. Адресът, който потребителят е предоставил на дружеството, ще се счита за адреса на доставка.
  3. Като се има предвид това, което е посочено в това отношение в член 4 от настоящите общи условия, дружеството ще изпълни приетите поръчки в съответния срок, но не по-късно от 30 дни, освен ако не е договорен по-дълъг срок на доставка. Ако доставката е забавена, не може да бъде направена или може да бъде направена само частично, потребителят ще бъде уведомен надлежно не по-късно от 30 дни след извършване на поръчката. В този случай потребителят ще има право да анулира споразумението безплатно и без никакво право на обезщетение за претърпени вреди.
  4. В случай на прекратяване на споразумението в съответствие с предходния раздел, предприемачът трябва да възстанови сумата, платена от потребителя, във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 30 дни след прекратяването.
  5. В случай че се установи, че доставката на поръчан продукт е невъзможна, предприемачът трябва да положи усилия за предоставяне на заместващ продукт. Доставката на заместващ продукт ще бъде съобщена ясно и изчерпателно не по-късно от момента на доставката. Правото на отмяна не може да бъде изключено по отношение на заместващи продукти. Разходите за връщане на пратка, ако е приложимо, са за сметка на предприемача.
  6. Рискът от щети и/или загуба на продукти е на предприемача до момента на доставка до потребителя или до представител, назначен от потребителя и съобщен предварително на предприемача, освен ако изрично не е договорено друго.

  Член 12 - Транзакции за непрекъснато изпълнение: продължителност, анулиране и удължаване

  Отмяна

  1. Потребителят има право да отмени споразумение, което е било сключено за неопределен период и което се отнася до редовните доставки на продукти (включително електричество) или услуги, по всяко време, като се вземат предвид регламентите за отмяна и поне едномесечен срок на предизвестие.
  2. Потребителят има право да отмени споразумение, което е сключено за определен период и което се отнася до редовните доставки на продукти (включително електричество) или услуги, по всяко време преди края на окончателния период, като се вземат предвид регламенти за анулиране, договорени за тази цел, и поне едномесечен срок на предизвестие.
  3. По отношение на споразуменията, описани в предходните раздели, потребителят може:
   o да анулира споразумението по всяко време и не може да бъде ограничено до анулиране в определен момент или през определен период;
   o най-малко да анулира тези споразумения по същия начин, както са сключени;
   o по всяко време да анулира тези споразумения, които са предмет на същия срок на предизвестие, който е посочен от предприемача;
  Удължаване
  1. Споразумение, което е сключено за определен период и което се отнася до редовната доставка на продукти (включително електричество) или услуги, не може да бъде продължено или подновено по подразбиране за определен период.
  2. Противно на предходния раздел, едно споразумение, което е сключено за определен период и което се отнася до редовното предоставяне на вестници, бюлетини, журнали и списания, може да бъде подновено по подразбиране за определен срок от най-много три месеца, ако потребителят може да отмени това подновено споразумение преди края на удължаването, при условие че срокът на предизвестие е не повече от един месец.
  3. Едно споразумение, което е сключено за определен период и което се отнася до редовното доставяне на продукти или услуги, може да бъде подновено по подразбиране за неопределен срок, ако потребителят има право да анулира споразумението по всяко време, при условие че срокът на предизвестие е не повече от един месец и срокът на предизвестие е не повече от три месеца, в случай че споразумението се отнася до редовната, но с честота по-малка от веднъж месечно, доставка на вестници, бюлетини, журнали и списания.
  4. Едно споразумение за ограничен период от време, отнасящо се до редовната доставка на вестници, бюлетини, журнали и списания за начални цели (пробен или начален абонамент), няма да бъде подновено по подразбиране и ще завърши автоматично след изтичане на пробния период или началния период.
  Продължителност
  1. Ако срокът на споразумението надвишава една година, потребителят може да отмени споразумението по всяко време след период от една година, като се вземе предвид най-много срок на предизвестие от един месец, освен ако изискванията за обоснованост и справедливост не налагат друго относно анулиране преди края на срока, както е договорено.

  Член 13 - Плащане

  1. Доколкото не е договорено друго, всички суми, дължими от потребителя, се изплащат в срок от 14 дни след започване на периода за преразглеждане, посочен в член 6, раздел 1. Този срок ще започне, след получаване от страна на потребителя на потвърждение на споразумението в случай на споразумение в допълнение към предоставянето на услуга.
  2. По отношение на продажбите на продукти за потребителите, общите условия не могат при никакви обстоятелства да предвиждат авансово плащане на повече от 50%. Ако са били предвидени авансови плащания, потребителят не може да упражни никакво право в допълнение към изпълнението на съответната(ите) поръчка(и) или услуга(и), докато не бъде направено авансовото плащане, както е предвидено
  3. Потребителят е задължен незабавно да уведоми предприемача за всякакви неточности в предоставените или уточнени данни за плащане.
  4. В случай на неплащане от страна на потребителя, предприемачът има право да начисли на потребителя основателните разходи, за които потребителят е уведомен предварително, в съответствие с установените законови ограничения.

  Член 14 - Процедура за подаване на оплаквания

  1. Предприемачът спазва процедура за подаване на оплаквания, която е съобщена надлежно, и ще обработи всяко оплакване в съответствие с тази процедура за подаване на оплаквания.
  2. Оплакванията във връзка с изпълнението на споразумението трябва да бъдат подадени на предприемача с ясни и изчерпателни данни в рамките на определения срок, веднага след установяване на дефектите от страна на потребителя.
  3. На всички оплаквания, подадени до предприемача, трябва да бъде отговорено в срок от 14 дни, считано от датата на получаване. Ако може да се очаква, че оплакването ще изисква по-дълъг период на обработка, тогава предприемачът трябва да изпрати потвърждение за получаване в срок от 14 дни, заедно с указание за това, кога потребителят може да очаква по-изчерпателен отговор.
  4. Ако оплакването не може да бъде разрешено по взаимно договаряне, това ще доведе до спор, който подлежи на арбитражния правилник.

  Член 15 - Спорове

  Всички споразумения между потребителя и предприемача, за които са приложими настоящите общи условия, са предмет само на нидерландското право.

   

  Член 16 - Допълнителни или отклоняващи се договорености

  Всички договорености, които се отклоняват от или допълват настоящите общи условия, не могат да бъдат в ущърб на потребителя и трябва да бъдат определени в писмена форма или да бъдат определени по такъв начин, че да могат да бъдат съхранявани от потребителя на постоянен носител на данни в леснодостъпна форма.

   


  [1] Към май 2022 г. участващите държави са: Нидерландия, Белгия, Люксембург, Германия, Австрия, Швейцария, Швеция, Франция, Обединеното кралство, Ирландия, САЩ, Испания, Португалия, Норвегия, Дания, Полша, Италия и Хонконг.