ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKTARTALOMJEGYZÉK:

 • 1. cikk – Meghatározások
 • 2. cikk – A vállalkozó személyazonossága
 • 3. cikk – Alkalmazhatóság
 • 4. cikk – Az ajánlat
 • 5. cikk – A megállapodás
 • 6. cikk – Elállási jog
 • 7. cikk – Elállás esetén felmerülő költségek
 • 8. cikk – Az elállási jog kizárása
 • 9. cikk – Az ár
 • 10. cikk – Megfelelőség és garancia
 • 11. cikk – Szállítás és teljesítés
 • 12. cikk – Folyamatos teljesítésű ügyletek: időtartam, felmondás és meghosszabbítás
 • 13. cikk – Fizetés
 • 14. cikk – Panaszkezelési eljárás
 • 15. cikk – Alkalmazandó jog és viták
 • 16. cikk – További vagy eltérő rendelkezések

 • 1. cikk – Meghatározások

  A jelen általános szerződési feltételekben az alábbi kifejezések a következő jelentéssel bírnak:

  1. Megfontolási időszak: az az időszak, amelyen belül a fogyasztó gyakorolhatja az elállási jogát;
  2. Fogyasztó: az a természetes személy, aki nem valamely foglalkozás vagy gazdasági tevékenység gyakorlása körében jár el, és aki távértékesítési megállapodást köt a vállalkozóval; 
  3. Nap: naptári nap;
  4. Folyamatos teljesítésű ügylet: távértékesítési megállapodás termékek és/vagy szolgáltatások sorozatára vonatkozóan, amelyek szállítási és/vagy beszerzési kötelezettsége időben elhúzódik;
  5. Tartós adathordozó: minden olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy a vállalkozó számára, hogy a személyesen neki címzett adatokat olyan módon tárolja, amely lehetővé teszi a tárolt információkra való jövőbeni hivatkozást és azok változatlan visszanyerését.
  6. Elállási jog: a fogyasztó azon lehetősége, hogy a megfontolási időszakon belül kiszálljon a távértékesítési megállapodásból;
  7. Vállalkozó: az a természetes vagy jogi személy, aki termékeket és/vagy szolgáltatást kínál a fogyasztóknak távértékesítés útján;
  8. Távértékesítési megállapodás: olyan megállapodás, amelyben a vállalkozó által a termékek és/vagy szolgáltatások távértékesítése céljából szervezett rendszer keretében egészen a megállapodás megkötéséig (azt is beleértve) csakis egy vagy több technológia használatára kerül sor távoli kommunikáció céljából;
  9. Távközlési technológia: olyan eszköz, amely megállapodás megkötésére használható anélkül, hogy a fogyasztónak és a vállalkozónak egyidejűleg ugyanazon a fizikai helyen kellene lennie.

  2. cikk – A vállalkozó személyazonossága

  Rituals Cosmetics eCommerce BV, amely kereskedelmi tevékenységét a RITUALS név alatt folytatja
  Levelezési cím: PO Box 15500, 1001NA Amsterdam
  Látogatási cím: Keizersgracht 683, Amsterdam
  Telefonszám: 0800 88094
  E-mail cím: service@rituals.com
  Nyilvántartó hatóság: Kereskedelmi Kamara (Hollandia)
  Kereskedelmi Kamara nyilvántartási szám: 59751061
  ÁFA-azonosító szám: 00189989999

  Ha a vállalkozó tevékenysége valamely vonatkozó engedélyezési rendszer hatálya alá tartozik: a felügyeleti hatóságra vonatkozó adatok:
  Ha a vállalkozó szabályozott foglalkozást gyakorol:

 • a szakmai szövetség vagy szervezet, amelyhez csatlakozott;
 • a szakmai cím, az EU vagy az Európai Gazdasági Térség azon városa, ahol azt megadták;
 • utalás a Hollandiában alkalmazandó szakmai szabályokra, és utasítások arra vonatkozóan, hogy hol és hogyan érhetők el ezek a szakmai szabályok.

 • A honlapunk (www.rituals.com) egy SaaS (Software as a Service) platform szolgáltatás része, amelyet a Salesforce cégcsoport üzemeltet.
  Platform szolgáltató: SFDC Netherlands B.V.
  Székhely: The Edge, Gustav Mahlerlaan 2970, 1081 LA Amsterdam, Hollandia
  Elérhetőség: www.salesforce.com/eu/form/contact/contactme; email: legal@salesforce.com, telefon: 0031 20 703 025 10


  3. cikk – Alkalmazhatóság

  1. A jelen általános szerződési feltételek vonatkoznak a vállalkozó részéről adott minden ajánlatra, illetve a vállalkozó és a fogyasztó között létrejött minden távértékesítési megállapodásra.
  2. A jelen általános szerződési feltételek szövegét a távértékesítési megállapodás megkötése előtt a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. Ha ez észszerűen nem lehetséges, akkor a távértékesítési megállapodás megkötése előtt meg kell jelölni, hogy az általános szerződési feltételek a vállalkozónál megtekintés céljából rendelkezésre állnak, és hogy ezeket kérésre a lehető leghamarabb és díjmentesen megküldik a fogyasztónak.
  3. Abban az esetben, ha a távértékesítési megállapodást elektronikus úton kötik meg, a jelen általános szerződési feltételek szövege – az előző részben leírtakkal ellentétben és a távértékesítési megállapodás megkötése előtt – elektronikus úton hozzáférhetővé tehető a fogyasztó számára oly módon, hogy azt a fogyasztó könnyen tárolhassa egy tartós adathordozón. Ha ez észszerűen nem lehetséges, akkor a távértékesítési megállapodás megkötése előtt meg kell jelölni, hogy az általános szerződési feltételek hol tekinthetők meg elektronikus úton, és hogy ezeket kérésre elektronikus úton vagy más módon díjmentesen megküldik a fogyasztónak.
  4. Abban az esetben, ha a jelen általános szerződési feltételek mellett bizonyos termékspecifikus vagy szolgáltatásspecifikus feltételek alkalmazandók, akkor analógia útján a második és a harmadik szakasz alkalmazandó, és a fogyasztó ellentmondó általános szerződési feltételek esetén mindig a legkedvezőbb rendelkezésre támaszkodhat.

  4. cikk – Az ajánlat

  1. Ha egy ajánlat érvényességi ideje korlátozott, vagy bizonyos feltételektől függ, akkor ez az ajánlatban kifejezetten szerepelni fog.
  2. Az ajánlat tartalmazza a kínált termékek és/vagy szolgáltatások teljes és pontos leírását. A leírás kellően részletes ahhoz, hogy lehetővé tegye az ajánlat megfelelő értékelését a fogyasztó részéről. Ha a vállalkozó illusztrációkat használ, akkor ezek a kínált termékeket és/vagy szolgáltatásokat valósághűen ábrázolják. A vállalkozó nem válik kötelezetté az ajánlatban előforduló nyilvánvaló tévedések vagy nyilvánvaló hibák által.
  3. Minden ajánlat – a jelen általános szerződési feltételekkel együtt - olyan információkat tartalmaz, hogy azok alapján a fogyasztó egyértelműen tisztában legyen az ajánlat elfogadását követően érvényesülő jogokkal és kötelezettségekkel. Ez vonatkozik különösen az alábbiakra:
   o az ár, beleértve az adókat;
   o a szállítási költségek, ha vannak;
   o a megállapodás megkötésének módja és az ehhez szükséges intézkedések;
   o az elállási jog fennáll-e;
   o a fizetés, a szállítás és a megállapodás teljesítésének módja;
   o az a határidő, amelyen belül az ajánlatot el lehet fogadni, vagy az a határidő, amelyen belül a vállalkozó garantálja a meghatározott árat;
   o milyen mértékű díjat számítanak fel a távoli kommunikációval kapcsolatban, ha a távközlési technológia használatának költségeit a használt kommunikációs eszközök szokásos alapdíjától eltérő alapon számítják ki;
   o a megállapodást a teljesítését követően archiválni kell-e vagy sem, és ha igen, a fogyasztó miként hivatkozhat a megállapodásra;
   o az a mód, ahogyan a fogyasztó a megállapodás megkötése előtt megvizsgálhatja, és ha szükséges, kijavíthatja a megállapodás keretében általa megadott adatokat;
   o a holland nyelv mellett azon többi nyelv, amelyen a megállapodás adott esetben megköthető;
   o azok a magatartási kódexek, amelyeknek a vállalkozó alávetette magát, és annak módja, hogy a fogyasztó miként tekintheti meg e magatartási kódexeket elektronikus úton; és
   o a távértékesítési megállapodás minimális időtartama folyamatos teljesítésű ügylet esetén.

  5. cikk – A megállapodás

  1.  A megállapodás – a 4. szakaszban meghatározottaknak megfelelően – akkor jön létre, amikor a fogyasztó elfogadta az ajánlatot, és elfogadta és teljesítette az alkalmazandó általános szerződési feltételeket.
  2. Ha a fogyasztó elektronikus úton fogadta el az ajánlatot, akkor a vállalkozónak elektronikus úton azonnal vissza kell igazolnia az ajánlat elfogadásának kézhezvételét. A fogyasztó mindaddig visszaléphet a megállapodástól, amíg a vállalkozó még nem igazolta vissza ennek az elfogadásnak a kézhezvételét.
  3. Ha a megállapodást elektronikusan kötik meg, akkor a vállalkozó megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket fog tenni az elektronikus adatátvitel biztonsága érdekében, és biztonságos webes környezetet biztosít. A vállalkozó e célból megfelelő biztonsági intézkedéseket fog tartani, ha a fogyasztónak lehetősége van elektronikus úton történő fizetésre.
  4. A vállalkozó érdeklődhet a fogyasztó fizetési kötelezettségeinek teljesítésére való képessége után – a jogszabályok keretein belül –, valamint minden olyan tény és tényező után, amely releváns, ha valaki egy távértékesítési megállapodást felelősségteljesen kíván megkötni. Ha a vállalkozónak a vizsgálat alapján megalapozott okai vannak arra, hogy ne kösse meg a megállapodást, akkor a vállalkozó megfelelő indokolás adásával jogosult visszautasítani a megrendelést vagy a kérelmet, vagy különleges feltételektől függővé tenni a teljesítést.
  5. A termék fogyasztónak történő szállításakor vagy a szolgáltatás fogyasztónak történő nyújtásakor a vállalkozó köteles mellékelni a következő információkat írásban vagy oly módon, hogy az információkat a fogyasztó egy tartós adathordozón hozzáférhető módon tárolhassa:
   a. a vállalkozó fiókjának látogatási címe, amelyet a fogyasztó panaszok esetén felkereshet;
   b. azon feltételek, amelyektől függően és amilyen módon a fogyasztó gyakorolhatja az elállási jogot, vagy kifejezetten fel kell tüntetni, hogy az elállási jog kizárt;
   c. a garanciákra és az elérhető értékesítést követő szolgáltatásokra vonatkozó információk (amennyiben alkalmazandó);
   d. a jelen általános szerződési feltételek 4. cikkének 3. pontjában szereplő információk, kivéve, ha a vállalkozó már a megállapodás teljesítése előtt átadta ezeket az információkat a fogyasztónak;
   e. a jelen megállapodás felmondására vonatkozó követelmények, ha a megállapodás időtartama meghaladja az egy évet, vagy határozatlan időre szól.
  6. Az előző szakaszban foglalt rendelkezés folyamatos teljesítésű ügylet esetén csak az első szállításra vonatkozik.

  6. cikk – Elállási jog

  Termékek szállítása tekintetében:

  1. A fogyasztónak termékek vásárlása esetén lehetősége van arra, hogy 14 napon belül elálljon a megállapodástól anélkül, hogy ezt indokolnia kellene. Ezen 14 napos időszak az azt követő napon kezdődik, amely napon a terméket a fogyasztó vagy a fogyasztó által kijelölt és a vállalkozóval előzetesen közölt képviselő átveszi. A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. A határidő megtartottnak tekintendő, ha a fogyasztó az elállási nyilatkozatát a fenti határidőn belül elküldi.
  2. A fogyasztó köteles megfelelő gondossággal kezelni a terméket és a csomagolást a megfontolási időszak során. A fogyasztó csak olyan mértékben távolítja el a csomagolást vagy használja a terméket, amennyiben az számára szükséges annak felmérése érdekében, hogy meg kívánja-e tartani a terméket. Ha a fogyasztó gyakorolni kívánja elállási jogát, akkor a terméket az összes tartozékkal és – ha észszerűen lehetséges – eredeti állapotában és csomagolásában visszaküldi a vállalkozónak, a vállalkozó által adott észszerű és egyértelmű utasítások szerint.
   Szolgáltatások nyújtása tekintetében:
  3. A fogyasztónak szolgáltatások nyújtása esetén lehetősége van arra, hogy a megállapodás megkötésének napjától számított 14 napon belül elálljon a megállapodástól anélkül, hogy ezt indokolnia kellene.
  4. Az elállási jog gyakorlása során a fogyasztó betartja a vállalkozó által e célból az ajánlatadás időpontjában és/vagy legkésőbb a szolgáltatásnyújtáskor megadott észszerű és egyértelmű utasításokat.

  7. cikk – Elállás esetén felmerülő költségek

  1. Ha a fogyasztó az elállási jog gyakorlása mellett dönt, akkor legfeljebb a visszaszállítás költségeit lehet ráterhelni.
  2. Ha a fogyasztó már teljesített fizetést, akkor a vállalkozó a lehető leghamarabb, de legkésőbb a visszaszállítást vagy elállást követő 14 napon belül visszafizeti ezt az összeget.

  8. cikk – Az elállási jog kizárása

  1. A vállalkozó kizárhatja a fogyasztó elállási jogát a 2. és 3. szakaszban foglaltak szerint. Az elállás jogának kizárása csak akkor érvényes, ha a vállalkozó kifejezetten szerepeltette a kizárást az ajánlatban, vagy minden esetben jóval a megállapodás megkötése előtt.
  2. Az elállás jogának kizárása csak a következő termékekre érvényes:
   a. amelyeket a vállalkozó a fogyasztó specifikációival összhangban hozott létre;
   b. amelyek egyértelműen személyes jellegűek;
   c. amelyek természetük miatt nem küldhetők vissza;
   d. amelyek gyorsan megromolhatnak vagy elavulhatnak;
   e. amelyek ára a pénzügyi piacon bekövetkező olyan ingadozásoktól függ, amelyekre a vállalkozónak nincs befolyása;
   f. egyedi újságok és magazinok;
   g. olyan audio- és videofelvételek vagy számítógépes szoftverek, amelyeken a fogyasztó feltépte a pecsétet.
  3. Az elállás jogának kizárása csak a következő szolgáltatásokra érvényes:
   a. amelyek egy bizonyos időpontban vagy egy bizonyos időszakban nyújtandó szállással, szállítással, éttermi szolgáltatásokkal vagy szabadidővel kapcsolatosak;
   b. amelynek nyújtása a fogyasztó kifejezett jóváhagyásával kezdődött a megfontolási időszak lejárata előtt;
   c. amelyek fogadásokkal és a lottókkal kapcsolatosak.

  9. cikk – Az ár

  1. Az ajánlatban szereplő termékek és/vagy szolgáltatások árait az ajánlatban meghatározott érvényességi idő alatt nem növelik, kivéve az ÁFA-kulcsok változásaival járó árváltozásokat.
  2. Az előző részben leírtakkal ellentétben a vállalkozó változó árakat vehet figyelembe olyan termékekre vagy szolgáltatásokra, amelyek ára a pénzügyi piacon bekövetkező olyan ingadozásoktól függ, amelyekre a vállalkozónak nincs befolyása. Ezt az ingadozásokhoz való kötöttséget és azt a tényt, hogy a meghatározott árak irányárakat jelentenek, az ajánlatban fel kell tüntetni.
  3. A megállapodás megkötésétől számított 3 hónapon belül az árak emelése csak akkor engedélyezett, ha ez jogszabályi rendelkezések vagy előírások következményei.
  4. A megállapodás megkötésétől számított 3 hónapon túl az árak emelése csak akkor engedélyezett, ha a vállalkozó ezt kikötötte, és:
   a. ezek jogszabályi rendelkezések vagy előírások következményei; vagy
   b. a fogyasztó jogosult arra, hogy az áremelkedés hatálybalépésének napjával felmondja a megállapodást.
  5. A termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó ajánlatban meghatározott árak tartalmazzák az ÁFÁ-t.

  10. cikk – Megfelelőség és garancia

  1. A vállalkozó garantálja, hogy a termékek és/vagy szolgáltatások megfelelnek a megállapodásnak, az ajánlatban meghatározott specifikációknak, a megbízhatóság és/vagy használhatóság észszerű követelményeinek, valamint azon jogszabályi rendelkezéseknek és/vagy kormányzati rendelkezéseknek, amelyek a megállapodás megkötésének napján alkalmazandók. Ilyen értelmű megállapodás esetén a vállalkozó azt is garantálja, hogy a termék a szokásostól eltérő célokra alkalmas.
  2. A vállalkozó, a gyártó vagy az importőr által nyújtott garanciák nem érintik azokat a jogszabályon alapuló jogokat és követeléseket, amelyeket a fogyasztó gyakorolhat a vállalkozóval szemben a megállapodás alapján.

  11. cikk – Szállítás és teljesítés

  1. A vállalkozó a legnagyobb gondosságot fogja tanúsítani a termékmegrendelések befogadása és teljesítése, valamint a szolgáltatásnyújtás iránti kérelmek felmérése során.
  2. A szállítási címnek a fogyasztó által a vállalat részére megadott cím tekintendő.
  3. Figyelembe véve az e tekintetben a jelen általános szerződési feltételek 4. cikkében megfogalmazottakat, a vállalat megfelelő gyorsasággal, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti az elfogadott megbízásokat, kivéve, ha hosszabb szállítási határidőt állapítottak meg. Ha a szállítás késedelmet szenved, vagy a szállítás nem lehetséges vagy csak részben lehetséges, akkor a fogyasztót a megrendelés leadását követő legkésőbb 30 napon belül ennek megfelelően értesítik. Ebben az esetben a fogyasztónak joga van ingyenesen és bármilyen kártérítésre való jog nélkül elállni a megállapodástól.
  4. A megállapodástól az előző szakasz szerinti elállás esetén a vállalkozó a lehető leghamarabb, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszafizeti a fogyasztó által fizetett összeget.
  5. Abban az esetben, ha egy megrendelt termék szállítása lehetetlennek bizonyul, a vállalkozó erőfeszítéseket tesz egy helyettesítő cikk rendelkezésre bocsátására. A helyettesítő cikk szállítását egyértelműen és érthetően közölni kell legkésőbb a szállítás időpontjában. Az elállási jog nem zárható ki a helyettesítő cikkek tekintetében. A visszaszállítás költségei, amennyiben erre kerül sor, a vállalkozót terhelik.
  6. A termékek károsodásának és/vagy megsemmisülésének kockázata a vállalkozót terheli a fogyasztó vagy a fogyasztó által kijelölt és a vállalkozóval előzetesen közölt képviselő részére történő leszállítás időpontjáig, kivéve, ha kifejezetten ettől eltérően állapodtak meg.

  12. cikk – Folyamatos teljesítésű ügyletek: időtartam, felmondás és meghosszabbítás

  Felmondás

  1. A fogyasztónak joga van bármikor felmondani az olyan megállapodást, amelyet határozatlan időre kötöttek, és amely termékek (beleértve a villamos energiát) vagy szolgáltatások rendszeres szállítására vagy nyújtására vonatkozik, figyelembe véve a felmondásra vonatkozó szabályokat, és legalább egy hónap felmondási időt biztosítva.
  2. A fogyasztónak joga van a határozott idő lejárta előtt bármikor felmondani az olyan megállapodást, amelyet határozott időre kötöttek, és amely termékek (beleértve a villamos energiát) vagy szolgáltatások rendszeres szállítására vagy nyújtására vonatkozik, figyelembe véve a felmondásra vonatkozó, e célból elfogadott szabályokat, és legalább egy hónap felmondási időt biztosítva.
  3. Az előző szakaszokban leírt megállapodások tekintetében a fogyasztó a következőket teheti:
   o bármikor felmondhatja a megállapodást, és a felmondás nem korlátozható bármely adott időpontra vagy bármely bizonyos időszakra;
   o ezeket a megállapodásokat legalább ugyanolyan módon felmondhatja, mint ahogyan ezeket a megállapodásokat megkötötték;
   o ezeket bármikor ugyanazzal a felmondási idővel felmondhatja, mint amelyet a vállalkozó a saját maga részére kikötött;
  Meghosszabbítás
  1. Az olyan megállapodást, amelyet határozott időre kötöttek, és amely termékek (beleértve a villamos energiát) vagy szolgáltatások rendszeres szállítására vagy nyújtására vonatkozik, nem lehet hallgatólagosan meghosszabbítani vagy megújítani egy újabb határozott időszakra.
  2. Az előző szakasszal ellentétben a határozott időre kötött és újságok, hírlevelek, folyóiratok és magazinok rendszeres kézbesítésére vonatkozó megállapodás hallgatólagosan meghosszabbítható legfeljebb három hónapos határozott időtartamra, ha a fogyasztó ezt a megújított megállapodást felmondhatja a meghosszabbított időszak vége előtt, legfeljebb egy hónapos felmondási idővel.
  3. A határozott időtartamra kötött és a termékek vagy szolgáltatások rendszeres szállítására vagy nyújtására vonatkozó megállapodás határozatlan időre hallgatólagosan csak akkor hosszabbítható meg, ha a fogyasztónak joga van bármikor felmondani a megállapodást legfeljebb egy hónapos felmondási idővel, illetőleg legfeljebb három hónapos felmondási idővel abban az esetben, ha a megállapodás újságok, hírlevelek, folyóiratok és magazinok rendszeres, de havonta egyszerinél ritkább kézbesítésére vonatkozik.
  4. Az újságok, hírlevelek, folyóiratok és magazinok bemutatási célú rendszeres kézbesítéséről (próba- vagy bemutató előfizetés) szóló korlátozott időtartamra szóló megállapodás nem újul meg hallgatólagosan, és automatikusan megszűnik, amikor a próbaidő vagy bemutató időszak lejár.
  Időtartam
  1. Ha a megállapodás időtartama meghaladja az egy évet, akkor a fogyasztó egy év eltelte után bármikor felmondhatja a megállapodást, legfeljebb egy hónapos felmondási idő figyelembevételével, kivéve, ha az észszerűség és a méltányosság követelményeiből más következik a megállapodott időtartam vége előtti felmondásra vonatkozóan.

  13. cikk – Fizetés

  1. Eltérő megállapodás hiányában a fogyasztó által fizetendő bármely összeget a 6. cikk (1) bekezdésében említett megfontolási időszak megkezdődését követő 14 napon belül kell megfizetni. Ez az időszak akkor kezdődik, amikor a fogyasztó a szolgáltatásnyújtásról szóló megállapodás esetén visszaigazolást kap a megállapodásról.
  2. Termékek fogyasztóknak történő értékesítése tekintetében az általános szerződési feltételek semmilyen körülmények között nem írhatnak elő 50%-ot meghaladó előlegfizetést. Ha előlegfizetést kötöttek ki, akkor a fogyasztó nem gyakorolhat semmilyen jogot az érintett szolgáltatás(ok) megrendelésének teljesítésére vonatkozóan, amíg a kikötött előlegfizetés nem történt meg
  3. A fogyasztó köteles haladéktalanul tájékoztatni a vállalkozót a megadott vagy meghatározott fizetési adatok minden pontatlanságáról.
  4. Abban az esetben, ha a fogyasztó elmulasztja teljesíteni fizetési kötelezettségét, a vállalkozó jogosult felszámítani a fogyasztó részére a fogyasztóval előzetesen közölt észszerű költségeket, amelyekre jogszabályi korlátozások vonatkoznak.

  14. cikk – Panaszkezelési eljárás

  1. A vállalkozó a megfelelően közölt panaszkezelési eljárásnak megfelelően jár el, és ezen panaszkezelési eljárásnak megfelelően kezel minden panaszt.
  2. A megállapodás végrehajtásával kapcsolatos panaszokat egyértelműen és érthetően megfogalmazva, megfelelő időben kell benyújtani a vállalkozó részére, amint a fogyasztó felfedezte a hiányosságokat.
  3. A vállalkozónak benyújtott panaszokat a kézhezvétel napjától számított 14 napon belül válaszolják meg. Ha várható, hogy a panasz feldolgozása hosszabb időt fog igénybe venni, akkor a vállalkozó a 14 napos határidőn belül megküldi a kézhezvétel visszaigazolását, és jelzi, hogy a fogyasztó mikor számíthat átfogóbb válaszra.
  4. Ha a panaszt nem lehet kölcsönös egyeztetés útján megoldani, akkor ez olyan vitát eredményez, amelyet a választottbíráskodási szabályok szerint kell megoldani.

  15. cikk – ALKALMAZANDÓ JOG ÉS Viták

  A fogyasztó és a vállalkozó között létrejött valamennyi megállapodásra, amelyre a jelen általános szerződési feltételek vonatkoznak, kizárólag a holland jog irányadó.
  Vitás ügy esetén a fogyasztó jogosult az Európai Bizottság által az online értékesítési szerződésekkel kapcsolatos viták rendezésére létrehozott online vitarendezési fórumot igénybevenni: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU.
  A fogyasztó a vitás üggyel kapcsolatban jogosult az illetékes békéltető testülethez (amennyiben van ilyen) is fordulni.

   

  16. cikk – További vagy eltérő rendelkezések

  Bármely olyan kikötés, amely eltér a jelen az általános szerződési feltételektől vagy kiegészíti azokat, nem lehet hátrányos a fogyasztó számára, és azt írásban vagy más olyan módon kell rögzíteni, hogy a fogyasztó könnyen hozzáférhető módon tárolhassa egy tartós adathordozón.

   


  [1] 2022 májusától a programban a következő országok vehetnek részt: Hollandia, Belgium, Luxemburg, Németország, Ausztria, Svájc, Svédország, Franciaország, az Egyesült Királyság, Írország, az Egyesült Államok, Spanyolország, Portugália, Norvégia, Dánia, Lengyelország, Olaszország és Hongkong.