REGLER OCH VILLKORInnehåll:

 • Artikel 1 - Definitioner
 • Artikel 2 - Företagarens identitet
 • Artikel 3 - Tillämplighet
 • Artikel 4 - Erbjudandet
 • Artikel 5 - Avtalet
 • Artikel 6 - Ångerrätt
 • Artikel 7 - Kostnader i samband med utnyttjande av ångerrätten
 • Artikel 8 - Undantag från ångerrätten
 • Artikel 9 - Priset
 • Artikel 10 - Överensstämmelse och garanti
 • Artikel 11 - Leverans och fakturering
 • Artikel 12 - Varaktiga transaktioner: varaktighet, uppsägning och förlängning
 • Artikel 13 - Betalning
 • Artikel 14 - Villkor För My Rituals
 • Artikel 15 - Hantering av klagomål
 • Artikel 16 - Tvister
 • Artikel 17 - Kompletterande eller avvikande bestämmelser

 • Artikel 1 - Definitioner

  I dessa villkor avses med:
  1. Ångertid: den tidsrymd inom vilken konsumenten kan utnyttja ångerrätten;
  2. Konsument: en naturlig person som inte agerar i sitt yrkesutövande eller i egenskap av ett företag och som ingår ett distansavtal med företagaren;
  3. Dag: kalenderdag;
  4. Varaktig transaktion: ett distansavtal med hänsyn till en serie produkter och/eller tjänster, med ett leverans- och/eller förvärvsåtagande som är spritt över tid;
  5. Hållbart lagringsmedium: alla slags medier som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att spara information som är avsedd för denne personligen, på ett sätt som gör det möjligt att rådgöra med och att oförändrat reproducera den lagrade informationen vid ett senare tillfälle;
  6. Ångerrätt: möjlighet för konsumenten att inom ångertiden häva det ingångna distansavtalet;
  7. Företagare: den naturliga eller juridiska person som erbjuder produkter och/eller tjänster på distans till konsumenter;
  8. Distansavtal: ett avtal som kommer till stånd via ett av företagaren organiserat system för försäljning av produkter och/eller tjänster på distans, varvid kontakterna till dess att avtalet sluts uteslutande sker med hjälp av en eller flera tekniker för kommunikation på distans;
  9. Teknik för kommunikation på distans: ett medium som kan användas för att sluta ett avtal, utan att konsument och företagare befinner sig i ett och samma utrymme samtidigt;


  Artikel 2 - Företagarens identitet

  Rituals Cosmetics eCommerce B.V. hodn RITUALS
  Postadress: Postbus 15500, 1001 NA Amsterdam
  Besöksadress: Keizersgracht 683, Amsterdam
  Telefonnummer: +46 (0)840309911
  E-postadress: service@rituals.com
  Registreringsnummer Handelskammaren: 59751061
  Momsregistreringsnummer: SE556821-513001
  Om företagarens verksamhet är föremål för en gällande tillståndsreglering:
  uppgifter om tillsynsmyndigheten:
  Om företagaren utövar ett reglerat yrke:
  - den yrkesförening eller branschorganisation som företagaren är ansluten till;
  - yrkestiteln, och den ort i EU eller inom EES där den har utfärdats;
  - en hänvisning till de yrkesregler som gäller i Nederländerna och hänvisningar till var och hur man kan ta del av dessa yrkesregler.


  Artikel 3 - Tillämplighet

  1. Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande från företagaren och för varje distansavtal som ingåtts mellan företagare och konsument.
  2. Dessa allmänna villkor ställs till kundens förfogande innan distansavtalet ingås. Om detta inte är genomförbart på ett rimligt sätt ska företagaren innan distansavtalet ingås ange att de allmänna villkoren finns för påseende hos företagaren och att de kan skickas till konsumenten snarast och utan kostnad.
  3. Om distansavtalet ingås elektroniskt, kan de allmänna villkoren, till skillnad mot föregående punkt, ställas till konsumentens förfogande på elektronisk väg, innan avtalet sluts och på sådant sätt att konsumenten lätt kan spara dem på ett hållbart lagringsmedium. Om detta inte är genomförbart på ett rimligt sätt, ska företagaren ange var konsumenten kan ta del av de allmänna villkoren elektroniskt innan avtalet ingås, och att de på konsumentens begäran kan skickas elektroniskt eller på ett annat sätt utan kostnad.
  4. Om det förutom dessa allmänna villkor också gäller särskilda villkor för produkten eller tjänsten, gäller den andra och tredje punkten på motsvarande sätt och kan konsumenten i händelse av motstridiga allmänna villkor alltid åberopa den tillämpliga bestämmelse som är mest gynnsam för honom/henne.


  Artikel 4 - Erbjudandet

  1. Om erbjudandet gäller en begränsad tid eller är föremål för villkor, anges detta uttryckligen i erbjudandet.
  2. Erbjudandet innehåller en fullständig och noggrann beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en välgrundad bedömning av erbjudandet. Om företagaren använder bilder återger de produkterna/tjänsterna på ett verklighetstroget sätt. Uppenbara misstag eller uppenbara fel i erbjudandet är inte bindande för företagaren.
  3. Varje erbjudande innehåller den information som tydliggör för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter det innebär att acceptera erbjudandet. Det gäller i synnerhet:
  o priset inklusive skatter;
  o de eventuella portokostnaderna;
  o det sätt på vilket avtalet ska ingås och vilka handlingar som krävs för detta;
  o om ångerrätten gäller eller inte;
  o det sätt på vilket betalning, leverans och utförandet av avtalet kommer att äga rum;
  o den tidsrymd inom vilken konsumenten kan godta erbjudandet, eller den tidsrymd då företagaren garanterar priset;
  o taxenivån för kommunikation på distans om kostnaderna för användning av kommunikationstekniken beräknas med stöd av en annan taxa än grundtaxan för det kommunikationsmedel som använts;
  o om avtalet arkiveras när parterna har ingått det, och i så fall på vilket sätt konsumenten kan rådgöra med avtalet;
  o de sätt som konsumenten kan kontrollera och korrigera de uppgifter som han/hon tillhandahållit för att ingå avtalet;
  o de eventuella andra språk förutom svenska som kan användas för att ingå avtalet;
  o de uppförandekoder som företagaren måste följa och de sätt som konsumenten kan rådgöra med dessa uppförandekoder på elektronisk väg; samt
  o distansavtalets minimala giltighetstid i de fall det handlar om en varaktig transaktion.


  Artikel 5 - Avtalet

  1. Med förbehåll för ordalydelsen i punkt 4 kommer avtalet till stånd när konsumenten godkänner erbjudandet och när villkoret för avtalet uppfyllts.
  2. Om konsumenten har godkänt erbjudandet elektroniskt bekräftar företagaren omedelbart att kundens godkännande av erbjudandet har tagits emot på elektronisk väg. Konsumenten kan bryta avtalet till dess att företagaren bekräftar att godkännandet har tagits emot.
  3. Om avtalet ingås elektroniskt, vidtar företagaren lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra och skydda den elektroniska överföringen av data och sörjer för en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt ska företagaren vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.
  4. Företagaren kan - inom laglighetens gräns - inhämta information för att försäkra sig om att konsumenten kan fullgöra sina betalningsskyldigheter, samt inhämta information om fakta och faktorer som är av betydelse för att konsumenten ska kunna ingå distansavtalet på ett ansvarsfullt sätt. Om företagaren med stöd av denna undersökning har goda skäl att inte ingå avtalet, har företagaren rätt att vägra en beställning eller förfrågan, eller att ställa särskilda villkor för genomförande av avtalet.
  5. Företagaren ska bifoga följande information med produkten eller tjänsten till konsumenten, antingen skriftligen eller på ett sådant sätt, så att konsumenten kan spara den lätt tillgängligt på ett hållbart lagringsmedium:
  a. besöksadressen till företagarens filial dit konsumenten kan vända sig i händelse av klagomål;
  b. villkoren för och det sätt på vilket konsumenten kan utnyttja ångerrätten, eller ett tydligt meddelande om att ångerrätten inte gäller;
  c. information om garantier och service efter köpet;
  d. de uppgifter som beskrivs i artikel 4.3 av dessa villkor, om företagaren inte redan har tillhandahållit dessa uppgifter till konsumenten innan avtalet ingåtts;
  e. kraven för uppsägning av avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller om det gäller tills vidare.
  6. Om det handlar om en varaktig transaktion avser bestämmelsen i föregående punkt endast den första leveransen.


  Artikel 6 - Ångerrätt

  Vid leverans av produkter:
  1. Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att häva avtalet inom 14 dagar utan att uppge något skäl till detta. Ångertiden börjar dagen efter att produkten har mottagits av konsumenten eller av en representant som konsumenten utsett och informerat företagaren om.
  2. Under ångertiden ska konsumenten behandla produkten och förpackningen varsamt. Konsumenten ska endast packa upp och använda produkten på ett sätt och i en sådan omfattning att det är möjligt att avgöra om han/hon vill behålla produkten. Om konsumenten vill utnyttja ångerrätten ska han/hon skicka tillbaka produkten till företagaren med alla levererade tillbehör och - om det är rimligt och möjligt - i originalskick och i originalförpackningen, enligt företagarens rimliga och tydliga anvisningar. Vid leverans av tjänster:
  3. Vid leverans av tjänster har konsumenten möjlighet att bryta avtalet utan att uppge ett skäl till detta inom minst fjorton dagar, från och med den dag då avtalet ingås.
  4. För att kunna utnyttja ångerrätten ska konsumenten hänvisa till de skäliga och tydliga anvisningar som företagaren tillhandahållit när erbjudandet presenterades och/eller senast vid leverans.


  Artikel 7 - Kostnader i samband med utnyttjande av ångerrätten

  1. Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt, betalar han/hon endast kostnaderna för att skicka tillbaka varorna.
  2. Om konsumenten har betalat ett belopp ska företagaren betala tillbaka detta belopp snarast möjligt, dock senast 90 dagar efter det att varan skickats tillbaka eller avtalet hävts.


  Artikel 8 - Undantag från ångerrätten

  1. Företagaren kan tillämpa undantag från konsumentens ångerrätt enligt bestämmelserna i punkt 2 och 3. Undantaget från ångerrätten gäller endast om företagaren har informerat om detta på ett tydligt sätt i erbjudandet, eller åtminstone i god tid innan avtalet slutits.
  2. Undantag från ångerrätten är endast möjlig för produkter:
  a. som företagaren har tillverkat enligt konsumentens specifikationer;
  b. som har en tydlig personlig karaktär;
  c. som är av en sådan art att de inte kan skickas tillbaka;
  d. som snabbt kan fördärvas eller föråldras;
  e. med ett värde som är beroende av förändringar på den finansiella marknaden som företagaren inte kan påverka;
  f. för lösnummer av tidningar och tidskrifter;
  g. för ljud- och videoinspelningar och programvaror där konsumenten har brutit förseglingen.
  3. Undantag från ångerrätten är endast möjlig för tjänster:
  a. som avser logi, transporter, restaurangverksamheter eller fritidsaktiviteter som tillhandahålls ett särskilt datum eller under en särskild period;
  b. för vilka leveransen har påbörjats med konsumentens uttryckliga godkännande, innan ångertiden har löpt ut;
  c. som handlar om vadslagning och lotterier.


  Artikel 9 - Priset

  1. Under den giltighetstid som angivits i erbjudandet höjs inte priset på de produkter och/eller tjänster som erbjuds, med undantag för prisändringar till följd av ändrade momstaxor.
  2. Till skillnad från föregående punkt kan företagaren erbjuda variabla priser på produkter eller tjänster om dessa priser påverkas av upp- och nedgångar på den finansiella marknaden som företagaren inte har möjlighet att påverka. Kopplingen till förändrande priser och det faktum att de eventuella prisuppgifterna är riktpriser, anges i erbjudandet.
  3. Prisökningar inom 3 månader efter det att avtalet ingåtts är endast tillåtna om de genomförs till följd av ändringar i regelverk eller lagstiftning.
  4. Prisökningar senare än 3 månader efter det att avtalet har ingåtts är endast tillåtna om företagaren har avtalat detta och:
  a. det sker i enlighet med ändringar i regelverk eller lagstiftning; eller
  b. om konsumenten har rätt att säga upp avtalet samma dag som prishöjningen träder i kraft.
  5. De priser som anges i erbjudandet om produkter och tjänster är inklusive moms


  Artikel 10 - Överensstämmelse och garanti

  1. Företagaren garanterar att produkterna och/eller tjänsterna uppfyller avtalet, de specifikationer som angivits för erbjudandet, rimliga krav på duglighet och/eller användbarhet samt de regelverk och/eller myndighetsföreskrifter som gällde det datum då avtalet kom till stånd. Om så har avtalats ansvarar företagaren dessutom för att produkten är lämplig för annat än normalt bruk.
  2. En garanti som tillhandahållits av företagaren, tillverkaren eller importören påverkar inte de regelverk och förordningar som konsumenten kan kräva att företagaren ska följa med stöd av avtalet.


  Artikel 11 - Leverans och fakturering

  1. Företagaren kommer att agera så noggrant som möjligt vid mottagande och vid genomförande av produktbeställningar och vid bedömning av kundens begäran om tillhandahållande av tjänsterna.
  2. Som leveransadress gäller den adress som konsumenten har uppgivit till företaget.
  3. Med hänsyn taget till ordalydelsen i artikel 4 av dessa allmänna villkor, kommer företaget att behandla godkända beställningar skyndsamt, dock ej senare än efter 30 dagar om parterna inte har avtalat en senare leveranstid. Om det uppstår förseningar vid leveransen eller om en beställning inte kan levereras eller om endast delar av beställningen kan levereras, kommer konsumenten att informeras om detta inom 30 dagar efter det att beställningen gjordes. Konsumenten har i så fall rätt att bryta avtalet kostnadsfritt och har rätt till ett eventuellt skadestånd.
  4. Om avtalet bryts enligt föregående punkt ska företagaren snarast möjligt betala tillbaka beloppet till konsumenten, dock ej senare än inom 30 dagar efter det att avtalet brutits.
  5. Om det visar sig vara omöjligt att leverera en beställd produkt ska företagaren försöka hitta en ersättningsvara. Senast vid överlämnandet ska på ett tydligt och begripligt sätt anges att den artikel som levereras är en ersättningsvara. I händelse av ersättningsvara gäller inget undantag från ångerrätten. Om artiklarna skickas tillbaka ska företagaren stå för kostnaderna.
  6. Ansvaret för skador och/eller avsaknad av produkter vilar på företagaren till dess att artiklarna levererats till konsumenten eller till en i förväg till företagaren angiven representant, om inte annat uttryckligen har avtalats.


  Artikel 12 - Varaktiga transaktioner: varaktighet, uppsägning och förlängning

  Uppsägning
  1. Konsumenten kan när som helst säga upp ett avtal som ingåtts för obestämd tid och som syftar till regelbundna leveranser av produkter (inklusive elektricitet) eller tjänster, med hänsyn taget till de avtalade bestämmelserna för uppsägning och en uppsägningstid på högst en månad.
  2. Konsumenten kan när som helst säga upp ett avtal som ingåtts för en bestämd tid och som syftar till regelbundna leveranser av produkter (inklusive elektricitet) eller tjänster, när avtalstiden närmar sig sitt slut, med hänsyn taget till de avtalade bestämmelserna för uppsägning och en uppsägningstid på högst en månad.
  3. De avtal som nämns i punkterna ovan kan konsumenten:
  - säga upp när som helst, utan begränsning till uppsägning vid en särskild tidpunkt eller under en särskild period;
  - åtminstone säga upp på samma sätt som konsumenten har ingått det;
  - alltid säga upp med samma uppsägningstid som företagaren har förhandlat fram för egen del.

  Förlängning
  4. Ett avtal som har ingåtts för en begränsad tidsperiod och som syftar till att regelbundet leverera produkter (inklusive elektricitet) eller tjänster, får inte förlängas eller förnyas utan aktiv handling för en viss tidsperiod.
  5. Till skillnad från föregående punkt får ett avtal som ingåtts för en begränsad tidsperiod och som syftar till att regelbundet leverera dagstidningar, nyhetsblad, veckotidningar och tidskrifter förnyas utan aktiv handling för en tidsperiod på högst tre månader, under förutsättning att konsumenten har möjlighet att säga upp detta förlängda avtal vid slutet av förlängningen med en uppsägningstid på högst en månad.
  6. Ett avtal som har ingåtts för en begränsad tidsperiod och som syftar till att regelbundet leverera produkter eller tjänster, får endast utan aktiv handling förlängas för en begränsad tidsperiod om konsumenten när som helst har rätt att säga upp avtalet med en uppsägningstid på högst en månad och en uppsägningstid på högst tre månader i händelse av att avtalet syftar till att regelbundet, dock ej mer än en gång i månaden, leverera nyhetsblad, veckotidningar och tidskrifter.
  7. Ett avtal med begränsad löptid för att regelbundet leverera provexemplar av dagstidningar, nyhetsblad, veckotidningar och tidskrifter (provabonnemang) förnyas inte utan aktiv handling utan avslutas automatiskt när provtiden har löpt ut. Varaktighet
  8. Om ett avtal har en löptid på mer än ett år får konsumenten efter ett år när som helst säga upp avtalet med en uppsägningstid på högst en månad, under förutsättning att det inte är rimligt och skäligt att motsätta sig uppsägning innan den överenskomna avtalstiden har löpt ut.


  Artikel 13 - Betalning

  1. Om inte annat har avtalats ska konsumenten betala de belopp som han/hon är skyldig inom 14 dagar efter det att ångertiden har börjat enligt artikel 6.1. I händelse av ett avtal om att leverera en tjänst, inleds denna tidsperiod när konsumenten har tagit emot bekräftelsen på avtalet.
  2. Vid försäljning av produkter till konsumenter får en förskottsbetalning på mer än 50 % aldrig avtalas i de allmänna villkoren. Om förskottsbetalning har avtalats kan konsumenten inte åberopa någon rättighet med hänsyn till utförande av den aktuella beställningen av tjänsten/tjänsterna, innan den avtalade förskottsbetalningen har ägt rum.
  3. Konsumenten har skyldighet att omedelbart informera företagaren om felaktigheter i de betalningsuppgifter som han/hon har uppgivit.
  4. Om konsumentens betalning uteblir har företagaren enligt regelverket rätt att debitera kunden de rimliga kostnader som detta medför, och som konsumenten har informerats om i förväg.


  ARTIKEL 14 – VILLKOR FÖR MY RITUALS

  1. ALLMÄNT
  2. Om du går med i lojalitetsprogrammet My Rituals får du anpassade erbjudanden och överraskningar – och samlar meningsfulla stunder. Dessa anpassade erbjudanden och överraskningar är baserade på dina inköp online och i officiella Rituals-butiker i medverkande länder.1 När du köper Rituals-produkter från våra partner, t.ex. lager och varuhusbutiker, eller i andra länder än medverkande länder kommer de inte att registreras på ditt konto. Observera att minimiåldern i Sverige för att skapa ett My Rituals-konto är 16 år.

  3. FÖRMÅNER
  4. Förmånerna med att bli medlem är:
   - Välkomstgåva när du har slutfört (inklusive bekräftelse av din e-postadress) din registrering och gör ditt första inköp (i butik eller online genom att logga in). Högst en välkomstgåva per My Rituals-medlem.
   - En gåva när du spenderar mer än det minsta inköpsbeloppet, vilket förklaras närmare i våra meddelanden i butiker eller online på kampanjsidan (medan lagret räcker, högst en gåva per inköp online och i butik. Premium- och Deluxe-gåvan vid inköp är endast tillgänglig online och i butiker. Gåvan kan inte kombineras med andra kampanjer och det minsta beloppet varierar enligt kampanj och enligt gåva).
   - En födelsedagspresent (kupong som ska lösas in inom 30 dagar efter det datum e-postmeddelandet togs emot). Du får gåvan när du handlar online eller i en fristående Rituals-butik. Inte tillgängligt från Rituals återförsäljningspartner eller på flygplatser. Gåvan kan inte återbetalas eller bytas ut mot kontanter. Endast en gåva per My Rituals-medlem.
   - Exklusiva erbjudanden, personliga överraskningar och senaste nyheter från Rituals via e-post.
   - Anpassade erbjudanden baserade på dina tidigare inköp och användarbeteende online.
   - Särskilda sms med inbjudningar eller erbjudanden (se nedan under My Rituals SMS).
   - Inbjudningar till specialevenemang.
   - Möjliga erbjudanden om besparingar, där de tillämpliga villkoren kommer att förklaras per erbjudande.

   Erbjudanden eller överraskningar kan inte värderas i pengar, kan inte bytas ut mot pengar och kan inte överlåtas till andra.

  5. REGISTRERA, REDIGERA OCH AVREGISTRERA
  6. Du kan registrera dig på flera olika sätt:
   - i officiella Rituals-butiker i de länder där lojalitetsprogrammet My Rituals har implementerats,
   - via sms,
   - online eller
   - i Rituals-appen.
   När du har registrerat dig får du ett användarnamn, ett lösenord och ett My Rituals-ID för lojalitetsprogrammet. Dessa uppgifter är strikt personliga och måste förvaras så att endast du har åtkomst till dem. Informera Rituals omedelbart om du tror att en tredje part har fått tillgång till ditt lösenord.

   Du kan alltid ändra din profil genom att logga in via ditt konto. Du kan dessutom ändra ditt konto i butiker med hjälp av butikspersonalen. Som alternativ ställer vår kundtjänst gärna upp och hjälper dig. I varje e-postmeddelande vi skickar till dig erbjuder vi dig alltid en möjlighet att avregistrera dig.

  7. PERSONUPPGIFTER
  8. Rituals behandlar följande personuppgifter i samband med My Rituals-lojalitetsprogrammet.
   De nödvändiga uppgifterna är:
   - för- och efternamn,
   - kön,
   - e-postadress,
   - födelsedatum.
   De extra (valfria) uppgifter vi ber om är:
   - telefonnummer.
   - Om du handlar i en butik kan vi be dig om ditt My Rituals-kundnummer eller ditt telefonnummer så att vi kan hitta dig i vår kunddatabas och lägga till dina inköp på ditt konto. När du handlar som My Rituals-medlem registrerar Rituals dessutom uppgifterna om ditt inköp, inklusive datum och plats. När detta sker skapar Rituals en intresseprofil om dig för att kunna välja produkter som kommer att vara relevanta för dig. Rituals behandlar dina personuppgifter i enlighet med sin integritetspolicy.

  9. E-POSTMEDDELANDEN FRÅN MY RITUALS
  10. En viktig del av My Rituals lojalitetsprogram handlar om att få personliga erbjudanden och överraskningar, nyheter från Rituals, inbjudningar till specialevenemang via e-post osv. (se Förmåner). Som resultat av detta kan endast de som vill få dessa reklammeddelanden via e-post från My Rituals och ger sitt samtycke i enlighet därmed skapa ett My Rituals-konto. Om du ändå, efter att du har skapat ditt My Rituals-konto, vill avregistrera dig från ett eller flera av våra meddelanden via e-post kan du göra det när som helst via avregistreringslänken i sidfoten på våra e-postmeddelanden eller via ditt My Rituals-konto när du loggar in via webbplatsen eller appen.

  11. SMS FRÅN MY RITUALS
  12. Rituals kan skicka reklam- och kampanjmeddelanden till dig via sms med hjälp av ett automatiskt uppringningssystem (”My Rituals SMS”) om du har givit oss ditt samtycke till att göra det.
   Sådana My Rituals SMS skickas till det mobilnummer du tillhandahåller Rituals som en del av din registrering eller senare när du registrerar dig för My Rituals SMS. Genom att registrera dig för My Rituals SMS-programmet framställer du att det mobilnummer du har valt att använda är ett nummer som du har behörighet att ge ditt samtycke till att använda för att ta emot sms från My Rituals.
   Du är medveten om att vi inte förlitar oss på ditt samtycke om vi behöver kontakta dig i samband med ett inköp från Rituals eller som en del av ditt allmänna deltagande i lojalitetsprogrammet My Rituals. Du kan ta tillbaka ditt samtycke när som helst. Om du vill ta tillbaka ditt samtycke och avregistrera dig från sms ska du skicka ett sms med texten ”RITUALS STOP” till 71611. Observera att du kan få ytterligare ett sms som bekräftar din avregistrering.
   Du samtycker till att om och innan du kopplar från eller överför ditt mobilnummer kommer du att avregistrera det numret från My Rituals SMS-programmet.

  13. ÖVRIGT
  14. Medlemskapet i lojalitetsprogrammet gäller på obestämd tid. Rituals bibehåller rätten att ändra de allmänna villkoren och innehållet i lojalitetsprogrammet My Rituals när som helst. Du kommer alltid att bli informerad före eventuella ändringar.
   Om du av någon anledning inte samtycker till ändringarna kan du avsluta ditt medlemskap i lojalitetsprogrammet My Rituals.
   Du kan avsluta ditt medlemskap i lojalitetsprogrammet My Rituals när som helst genom att skicka ett e-postmeddelande till vår kundtjänst via kontaktformuläret. I kontaktformuläret ska du välja ”Mitt konto” som ämne och sedan ”My Rituals” när du blir ombedd att ange vad din fråga handlar om. Du kan dessutom kontakta oss med andra frågor via denna metod.
   Nederländsk lag gäller för lojalitetsprogrammet My Rituals. Den behöriga domstolen i Amsterdam i Nederländerna har icke-exklusiv jurisdiktion att lösa tvister i samband med dessa villkor. Det innebär att du kan lämna in ett anspråk om att hävda dina konsumentskyddsrättigheter i samband med dessa villkor i Amsterdam eller i det EU-land där du bor.

  Artikel 15 - Hantering av klagomål

  1. Företagaren förfogar över en tydligt angiven procedur för hantering av klagomål och behandlar klagomålet enligt denna procedur.
  2. Klagomål på genomförandet av avtalet måste ske inom rimlig tid, genom att konsumenten skickar en fullständig och tydlig beskrivning till företagaren, så snart konsumenten har uppmärksammat bristen.
  3. De klagomål som lämnas till företagaren besvaras inom 14 dagar från det datum då de mottas. Om det är uppenbart att ett klagomål kräver en längre bearbetningstid, svarar företagaren inom 14 dagar med ett meddelande om att klagomålet har tagits emot och ger samtidigt en indikation på när konsumenten kan förvänta sig ett mer utförligt svar.
  4. Om klagomålet inte kan lösas i samråd uppstår en tvist som kan komma att regleras genom tvistförfarandet.


  Artikel 16 - Tvister

  1. Det avtal mellan företagaren och konsumenten som dessa allmänna villkor avser, regleras endast av nederländsk lag.


  Artikel 17 - Kompletterande eller avvikande bestämmelser

  Bestämmelser som kompletterar eller avviker från dessa allmänna villkor får inte vara till nackdel för konsumenten och de ska fastställas i skrift eller på ett sådant sätt att konsumenten lätt kan spara dem på ett hållbart lagringsmedium.

   


  [1] Från och med maj 2022 är de deltagande länderna följande: Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Tyskland, Österrike, Schweiz, Sverige, Frankrike, Storbritannien, Irland, USA, Spanien, Portugal, Norge, Danmark, Polen, Italien och Hongkong.