VILKÅR OG BETINGELSERINNHOLDSFORTEGNELSE:

 • Artikkel 1 - definisjoner
 • Artikkel 2 - entreprenørens identitet
 • Artikkel 3 - bruksområde
 • Artikkel 4 - tilbudet
 • Artikkel 5 - avtalen
 • Artikkel 6 - angrerett
 • Artikkel 7 - kostnader forbundet med angreretten
 • Artikkel 8 - eksklusjon av angrerett
 • Artikkel 9 - prisen
 • Artikkel 10 - konformitet og garanti
 • Artikkel 11 - leveranse og utførelse
 • Artikkel 12 - vedvarende leveransetransaksjoner: Varighet, oppsigelse og forlengelse
 • Artikkel 13 - betaling
 • Artikkel 14 - klageprosedyre
 • Artikkel 15 - tvister
 • Artikkel 16 - ytterligere eller avvikende bestemmelser

 • Artikkel 1 - definisjoner

  Følgende begreper i disse vilkår og betingelser skal forstås som følger:

  1. Revurderingsperiode: Tidsperioden hvor forbrukeren kan utøve sin angrerett;
  2. Forbruker: Personen som ikke opptrer på vegne av et profesjon eller virksomhet, og som inngår i en fjernsalgsavtale med entreprenøren;
  3. Dag: Kalenderdag;
  4. Vedvarende leveransetransaksjon: En fjernsalgsavtale med henvisning til en produktserie og/eller - tjenester, leveransen- og/eller kjøpsforpliktelsen som strekkes ut i tid;
  5. Permanent datautstyr: Ethvert utstyr som gjør det mulig for forbrukeren eller entreprenøren å lagre informasjon som adresseres til han/henne personlig på en måte som gjør det mulig med fremtidig referanse og uendret reproduksjon av lagrede opplysninger.
  6. Angrerett: Muligheten for kunden å avslutte fjernsalgsavtalen innen revurderingsperioden;
  7. Entreprenør: Person eller juridisk person som tilbyr produkter og/eller tjenester til forbrukere på avstand;
  8. Fjernsalgsavtale: En avtale som er innen rammeverket i et system som er organisert av entreprenøren med formål for fjernsalg av produkter og/eller tjenester, opptil og inkludert ved opphøret av avtalen, med bruk av en eller flere teknologier for avstandskommunikasjon;
  9. Teknologi for avstandskommunikasjon: Betyr at det kan brukes for å avslutte en avtale uten at forbrukeren og entreprenøren må være til stede i samme lokale på samme tid.

  Artikkel 2 - entreprenørens identitet

  Rituals Cosmetics eCommerce BV, opptrer under navnet RITUALS
  Postadresse: PO Box 15500, 1001NA Amsterdam
  Besøksadresse: Keizersgracht 683, Amsterdam
  Telefonnummer: +47 (0)23963309
  E-postadresse: service@rituals.com
  Nummer til Chamber of Commerce: 59751061
  MVA-nummer: 919420480

  Hvis aktiviteten til entreprenøren er gjenstand for et relevant lisensieringssystem: Data angående tilsynsmyndigheter:
  Hvis entreprenøren driver regulert virksomhet:

 • profesjonelt forbund eller organisasjon som han/hun er tilknyttet;
 • den profesjonelle tittelen, byen eller fylket i EU eller i EØS hvor denne ble tildelt;
 • en referanse til profesjonelle regler som gjelder i Nederland og instruksjoner med hensyn til hvor og hvordan man får tilgang til disse reglene.

 • Artikkel 3 - bruksområde

  1. Disse generelle vilkår og betingelser gjelder for hvert tilbud fra entreprenøren og for hver fjernsalgsavtale mellom entreprenøren og den aktuelle forbrukeren.
  2. Teksten i disse generelle vilkår og betingelser skal gjøres tilgjengelige for forbrukeren før man inngår fjernsalgsavtalen. Dersom dette ikke er mulig så skal det angis før man inngår fjernsalgsavtalen at de generelle vilkår og betingelser er tilgjengelige for gjennomgang hos entreprenøren og at disse vil sendes til forbrukeren etter forespørsel så raskt som mulig og helt gratis.
  3. I tilfelle fjernsalgsavtalen inngås elektronisk, så skal teksten til disse generelle vilkår og betingelser, i motsetning til det som er opplyst i forrige avsnitt og før inngåelse av fjernsalgsavtalen, gjøres tilgjengelig for forbrukeren elektronisk på en slik måte hvor disse enkelt kan lagres av forbrukeren på permanent datautstyr. Dersom dette ikke mulig skal dette opplyses før fjernsalgsavtalen inngås hvor de generelle vilkår og betingelser kan gjennomgås på elektronisk vis og at disse vil sendes til forbrukeren elektronisk eller på annen gratis måte ved forespørsel.
  4. I tilfelle spesifikke produkt- eller tjenestevilkår gjelder i tillegg til disse generelle vilkår og betingelser, vil det andre og tredje avsnittet gjelde analogisk, og forbrukeren kan alltid stole på de mest fordelaktige bestemmelsene i tilfelle de generelle vilkårene og betingelsene er motstridende.

  ARTIKKEL 4 - TILBUDET

  1. Hvis et tilbud har begrenset gyldighetsperiode eller er underlagt visse betingelser, vil dette bli uttrykkelig opplyst i tilbudet.
  2. Tilbudet er en full og nøyaktig beskrivelse av produktene og/eller tjenestene som tilbys. Beskrivelsen er detaljert nok til å gi en tilstrekkelig vurdering av tilbudet for forbrukeren. Hvis entreprenøren bruker illustrasjoner så er disse en sannferdig representasjon av produktene og/eller tjenestene som tilbys. Entreprenøren er ikke bundet av åpenbare feil eller uriktigheter i tilbudet.
  3. Hvert tilbud inneholder informasjon slik at forbrukeren er tydelig klar over rettigheter og forpliktelser som vil gjelde hvis tilbudet aksepteres. Dette gjelder spesielt:
   o prisen, inkludert avgifter;
   o leveransekostnaden, hvis noen;
   o måten avtalen vil inngås på og hvilke handlinger som kreves i henhold til dette;
   o om angreretten gjelder;
   o betalingsmåte, leveranse og utførelse av avtalen;
   o vilkårene som tilbudet kan aksepteres på, eller vilkår hvor entreprenøren garanterer den spesifiserte prisen;
   o hvor høy satsen som belastes for avstandskommunikasjonen, hvis kostnadene for bruken av teknologi for avstandskommunikasjon er beregnet på et grunnlag utover den grunnleggende normale prisen for kommunikasjonen som brukes;
   o om avtalen skal arkiveres etter realisering, og i så tilfelle, måten som forbrukeren kan henvise til avtalen på;
   o måten forbrukeren, før inngåelse av avtalen, kan gjennomgå og, hvis ønskelig, korrigere data som er gitt innenfor avtalens rammeverk;
   o andre språk utover nederlandsk som avtalen kan inngås på, hvis aktuelt;
   o retningslinjer for atferd som entreprenøren følger og måten forbrukeren kan henvise til disse retningslinjene på elektronisk vis; og
   o minimum varighet for fjernsalgsavtalen i en vedvarende leveransetransaksjon.

  Artikkel 5 - avtalen

  1. Avtalen, med forbehold for det som er fastsatt i § 4, skal skje når forbrukeren har akseptert tilbudet og har fulgt de vilkår og betingelser som gjelder.
  2. Hvis forbrukeren har akseptert et tilbud på elektroniske medier, skal entreprenøren umiddelbart bekrefte mottatt tilbud på elektronisk vis. Forbrukeren kan si opp avtalen så lenge entreprenøren ikke har bekreftet å ha mottatt aksept.
  3. Hvis avtalen inngås elektronisk, skal entreprenøren iverksette tilstrekkelige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre elektronisk overføring av data og sikre et trygt nettmiljø. Entreprenøren vil overholde hensiktsmessige sikkerhetstiltak hvis forbrukeren har muligheten til å betale på elektronisk vis.
  4. Entreprenøren kan på rimelige vilkår henvende seg til forbrukeren om betaling, i den grad tillatt ved lov, samt om fakta og faktorer som er relevant for å inngå en fjernsalgsavtale på ansvarlig vis. Hvis entreprenøren har fornuftige grunner etter en slik henvendelse å ikke inngå avtalen, skal entreprenøren, med bakgrunnsdokumentasjon, ha rett til å nekte en bestilling eller forespørsel, eller legge ved spesifikke betingelser for utførelsen.
  5. Ved leveransen av produktet eller tjenesten til forbrukeren, skal entreprenøren inkludere følgende informasjon, enten skriftlig eller på en slik måte at informasjonen kan lagres av forbrukeren på en tilgjengelig måte på aktuelt datautstyr:
   a. besøksadresse til filialen som forbrukeren kan kontakte om aktuelle klager;
   b. vilkår og betingelser som er aktuelle og som forbrukeren kan benytte seg av angreretten, eller det må opplyses uttrykkelig at angreretten er ekskludert;
   c. informasjonen angående garanti og tilgjengelige ettersalgstjenester;
   d. informasjonen inkludert i artikkel 4, § 3 i disse vilkår og betingelser med mindre entreprenøren allerede har gitt denne informasjonen til forbrukeren før implementering av avtalen;
   e. kravene forbundet med kansellering av avtalen hvis varigheten til avtalen overstiger ett år eller gjelder for en uendelig periode.
  6. Bestemmelsene i det forrige avsnittet gjelder kun for første leveranse i tilfelle en vedvarende leveransetransaksjon.

  Artikkel 6 - angrerett

  Med hensyn til levering av produkter:

  1. Forbrukeren har muligheten til å si opp avtalen etter 14 dager etter kjøp av produktene uten grunn. Denne angreperioden vil begynne dagen etter produktet er mottatt av kunden eller av en representant som er utpekt av forbrukeren og gjort kjent for entreprenøren på forhånd.
  2. Forbrukeren vil håndtere produktet og emballasjen med forsiktighet i revurderingsperioden. Forbrukeren vil kun fjerne emballasjen eller bruke produktet så langt det er nødvendig for å få tilgang om han/hun ønsker å beholde produktet. Hvis forbrukeren ønsker å bruke angreretten, så vil han/hun returnere produktet til entreprenøren med alt tilbehøret og - hvis det er mulig - i original forpakning og emballasje, i henhold til rimelige og klare instruksjoner som gitt av entreprenøren.
   Med hensyn til kjøp av tjenester:
  3. Forbrukeren har muligheten til å bruke angreretten innen 14 dager etter kjøp av tjenester, som begynner dagen etter avtalen er inngått, uten å måtte oppgi grunn.
  4. Ved å utøve angreretten vil forbrukeren observere de rimelige og tydelige instruksjonene som gitt av entreprenøren ved tidspunktet for tilbudet og/eller ikke senere enn for leveransen.

  Artikkel 7 - kostnader forbundet med angreretten

  1. Hvis forbrukeren velger å bruke angreretten vil han/hun bli belastet for fraktkostnaden for returen.
  2. Hvis forbrukeren allerede har betalt vil entreprenøren tilbakebetale beløpet så snart som mulig, men ikke senere enn 90 dager etter returforsendelsen eller angreretten er benyttet.

  Artikkel 8 - eksklusjon av angrerett

  1. Entreprenøren kan utelukke angreretten for forbrukeren så langt det er angitt i avsnitt 2 og 3. Utelukkelse av angreretten gjelder kun hvis entreprenøren har uttrykkelig angitt dette i tilbudet, eller i tilfeller der det er gitt forhåndsopplysninger om dette før inngåelse av avtalen.
  2. Utelukkelse av angreretten er kun mulig for produkter som:
   a. har blitt realisert av entreprenøren i henhold til forbrukerens spesifikasjoner;
   b. tydelig er av personlig natur;
   c. som ikke kan returneres pga. sin natur;
   d. som forringes eller foreldes raskt;
   e. hvor prisen er gjenstand for variasjoner i finansmarkedet som entreprenøren ikke har kontroll over;
   f. for individuelle aviser og magasiner;
   g. for lyd- og videoopptak og dataprogramvare som forbrukeren har brutt forseglingen på.
  3. Utelukkelse av angreretten er kun mulig for tjenester som:
   a. angår overnatting, transport, restauranttjenester eller fritid på en viss dato eller i en viss periode;
   b. kjøp har begynt med uttrykkelig godkjenning av forbrukeren før utløp av revurderingsperioden;
   c. gjelder innsatser og lotterier.

  Artikkel 9 - prisen

  1. Prisene på produktene og/eller tjenestene som tilbys vil ikke økes under gyldighetsperioden som spesifisert i tilbudet, med unntak av prisendringer som påvirkes av endringer i MVA-satser.
  2. I motsetning til det som er angitt i forrige avsnitt, kan entreprenøren observere variable priser på produkter eller tjenester hvor prisene er utsatt for svingninger i det finansielle markedet som entreprenøren ikke har noen innflytelse på. Disse variasjonene og det faktum at prisene spesifisert angår veiledende priser skal oppgis i tilbudet.
  3. Prisøkninger innen 3 måneder etter inngåelse av avtalen er kun tillatt hvis dette er en konsekvens av statlige regler eller bestemmelser.
  4. Prisøkninger etter 3 måneder etter inngåelsen av avtalen er kun tillatt hvis entreprenøren har stipulert dette, og:
   a. det er som følge av statlige regler eller bestemmelser; eller
   b. forbrukeren er autorisert til å si opp avtalen samme dag som prisøkningen skjer.
  5. Prisen spesifisert i tilbudet for produkter og tjenester er inkludert MVA.

  Artikkel 10 - konformitet og garanti

  1. Entreprenøren garanterer at produktene og/eller tjenestene er i samsvar med avtalen, spesifikasjonene i tilbudet, rimelige krav til forsvarlighet og/eller anvendelighet, og lovbestemte regler og/eller offentlige regelverk som gjelder på datoen for avtaleinngåelsen. Hvis det samtykkes til, garanterer entreprenøren at produktet er passende utover normale forhold.
  2. Enhver garanti som er gitt av entreprenøren, produsenten eller importøren påvirker ikke lovbestemte rettigheter og krav som forbrukeren kan utøve mot entreprenøren på grunnlag av avtalen.

  Artikkel 11 - leveranse og utførelse

  1. Entreprenøren vil utvise forsiktighet ved mottak og levering av bestillinger for produktet, samt under vurderingen av forespørsler om tjenester.
  2. Adressen som forbrukeren har oppgitt til selskapet vil anses for å være leveringsadressen.
  3. Med hensyn til det som er angitt i denne forbindelse i artikkel 4 i disse generelle vilkårene, vil selskapet fylle aksepterte bestillinger til riktig tid, men senest innen 30 dager, med mindre en lengre leveringsperiode er avtalt. Hvis leveransen er forsinket, eller ikke kan leveres, eller kun delvis, vil forbrukeren varsles ikke senere enn 30 dager etter bestillingen. Forbrukeren vil i slike tilfeller ha retten til å si opp avtalen helt gratis og uten rett til kompensasjon for eventuelle skader.
  4. I tilfelle oppsigelse av avtalen i henhold til forrige avsnitt, skal entreprenøren refundere betalte beløp til forbrukeren så snart som mulig, ikke senere enn 30 dager etter oppsigelsen.
  5. I tilfelle at leveransen av et bestilt produkt er funnet å være umulig, skal entreprenøren gjøre sitt for å gjøre tilgjengelig et erstatningsprodukt. Leveringen av et erstatningsprodukt skal kommuniseres tydelig og detaljert, ikke senere enn på leveringstidspunktet. Angreretten kan ikke utelukkes for erstatningsprodukter. Kostnaden for returforsendelsen, hvis aktuelt, er entreprenørens ansvar.
  6. Risiko for skader og/eller tap av produktene innehar entreprenøren frem til levering til forbrukeren, eller en representant som har blitt utpekt av forbrukeren og blitt gjort kjent for entreprenøren i forkant, men mindre annet er uttrykkelig avtalt.

  Artikkel 12 - vedvarende leveransetransaksjoner: Varighet, oppsigelse og forlengelse

  Oppsigelse

  1. Forbrukeren har rett til å si opp en avtale som har en ubestemt løpeperiode og angår regelmessige leveranser av produkter (inkludert strøm) eller tjenester, til enhver tid, hvor det tas hensyn til reglene for oppsigelse og forhåndsvarsel på minst én måned.
  2. Forbrukeren har rett til å si opp en avtale som har en bestemt løpeperiode og angår regelmessige leveranser av produkter (inkludert strøm) eller tjenester, til enhver tid, før utløpet av den bestemte perioden, hvor det tas hensyn til reglene for oppsigelse, avtalt utløpsdato og forhåndsvarsel på minst én måned.
  3. Med hensyn til avtalene beskrevet i de forrige avsnittene, kan forbrukeren:
   o si opp avtalen til enhver tid, som ikke kan begrenses til en viss periode eller i løpet av en viss periode;
   o i det minste si opp disse avtalene på samme måte som de ble inngått;
   o si opp og være underlagt de samme kravene til forhåndsvarsel som entreprenøren har gitt seg selv;
  Forlengelse
  1. An agreement that has been concluded for a definitive period and that concerns the regular delivery of products (including electricity) or services, cannot be tacitly extended or renewed for a definitive period.
  2. Contrary to the previous section, an agreement that has been concluded for a definitive period and that concerns the regular delivery of newspapers, newsletters, journals and magazines may be tacitly renewed for a definitive period of a maximum of three months, if the consumer can cancel this renewed agreement before the end of the extension subject to a term of notice of no more than one month.
  3. An agreement that has been concluded for a definitive period and that concerns the regular delivery of products or services can only be tacitly renewed for an indefinite period if the consumer has the right to cancel the agreement at any time subject to a term of notice of no more than one month and a term of notice of no more than three months in the event that the agreement concerns the regular, yet with a frequency of less than once per month, delivery of newspapers, newsletters, journals and magazines.
  4. En avtale som er inngått for en bestemt periode og som angår regelmessig leveranse av produkter (inkludert strøm) eller tjenester, kan ikke forlenges eller fornyes automatisk for en ny bestemt periode uten varsel.
  Varighet
  1. Dersom avtalens løpetid overstiger ett år, kan forbrukeren si opp avtalen når som helst etter en periode på ett år, med en oppsigelsestid på maksimalt en måned, med mindre kravene om rimelighet og rettferdighet dikterer annet med hensyn til oppsigelse før utløpet eller som ellers er avtalt.

  Artikkel 13 - betaling

  1. Så lenge ikke annet er avtalt skal skyldige beløp fra forbrukeren betales innen 14 dager etter revurderingsperioden som henvist til i artikkel 6, paragraf 1, er over. Denne perioden vil løpe når forbrukeren har mottatt bekreftelse på avtale om kjøp av tjenester.
  2. Med hensyn til salg av produkter til forbrukere, må de generelle vilkårene under ingen omstendigheter kreve forskudd på mer enn 50 %. Hvis forskuddsbetaling er fastsatt, kan forbrukeren ikke utøve noen rett videre til utførelsen av ordre eller tjeneste(r), før forskuddsbetaling som fastsatt er betalt.
  3. Forbrukeren er forpliktet til umiddelbart å informere entreprenøren om eventuelle unøyaktigheter i betalingsopplysningene som er oppgitt eller spesifisert.
  4. Entreprenøren har rett til, i tilfelle forbrukeren ikke betaler, å belaste forbrukeren de fornuftige kostnadene som er kjent for forbrukeren på forhånd, med forbehold for lovfestede begrensninger.

  Artikkel 14 - klageprosedyre

  1. Entreprenøren observerer en klageprosedyre som er tilstrekkelig kommunisert og vil behandle enhver klage i samsvar med denne klageprosedyren.
  2. Klager vedrørende gjennomføring av avtalen skal sendes til entreprenøren på klare og omfattende vilkår innen rett tid så snart forbrukeren har oppdaget manglene.
  3. Eventuelle klager innlevert til entreprenøren vil bli besvart innen 14 dager fra mottakstidspunktet. Hvis det kan forventes at en klage vil kreve en lengre behandlingsperiode, vil entreprenøren sende bekreftelse på kvittering innen 14 dager, sammen med en indikasjon på når forbrukeren kan forvente et mer omfattende svar.
  4. Hvis klagen ikke kan løses etter gjensidig høring, vil dette resultere i en tvist som er underlagt voldgiftsregler.

  Artikkel 15 - tvister

  Alle avtaler mellom forbrukeren og entreprenøren som disse generelle vilkårene gjelder for, er underlagt nederlandsk lov alene.

   

  Artikkel 16 - ytterligere eller avvikende bestemmelser

  Eventuelle bestemmelser som avviker fra eller er supplerende til disse generelle vilkår og betingelser, må ikke være til skade for forbrukeren og skal være skriftlig eller gjøres tilgjengelig på en slik måte at disse kan lagres av forbrukeren på fysisk datautstyr på en lett tilgjengelig måte.