početak
završi
1

OMOGUĆITE NAPAJANJE
Za povezivanje sklopa napajanja i uređaja Perfume Genie upotrijebite USB priključak. Zatim uključite sklop napajanja u zidnu utičnicu.