ODREDBE I UVJETI

a


TABLICA SADRŽAJA:

 • Članak 1-Definicije
 • Članak 2-Identitet poduzetnika
 • Članak 3-Primjenjivost
 • Članak 4-Ponuda
 • Članak 5-Sporazum
 • Članak 6-Pravo na opoziv
 • Članak 7-Troškovi u slučaju opoziva
 • Članak 8-Isključenje prava na opoziv
 • Članak 9-Cijena
 • Članak 10-Sukladnost i jamstvo
 • Članak 11-Isporuka i izvršenje
 • Članak 12- kontinuirana transakcija izvršenja: trajanje, otkazivanje i produljenje
 • Članak 13-Plaćanje
 • Članak 14-Postupak pritužbe
 • Članak 15-Sporovi
 • Članak 16-Dodatne ili odstupajuće odredbe

 • Članak 1-Definicije

  Podrazumijeva se da sljedeći uvjeti u ovim odredbama i uvjetima znače:

  1. Razdoblje ponovnog razmatranja: vremensko razdoblje u kojem potrošač može ostvariti svoje pravo na opoziv;
  2. Potrošač: fizička osoba koja ne djeluje u profesiji ili poslu i koja sklapa sporazum o prodaji na daljinu s poduzetnikom; 
  3. Dan: kalendarski dan;
  4. Kontinuirana transakcija izvršenja: sporazum o prodaji na daljinu u s vezi s nizom proizvoda i/ili usluga, isporuka i/ili kupnja- čija se obveza širi na vrijeme;
  5. Stalni prijenosnik podataka: bilo koji način koji potrošačima ili poduzetniku omogućuje pohranu informacija koje su mu /njoj osobno adresirane na način koji čini buduću referencu i neizmijenjenu reprodukciju pohranjenih informacija mogućim.
  6. Pravo na opoziv: opcija za potrošača da odustane od sporazuma o prodaji na daljinu u razdoblju ponovnog razmatranja;
  7. Poduzetnik: fizička ili pravna osoba koja nudi proizvode i/ili usluge potrošačima na daljinu;
  8. Sporazum o prodaji na daljinu: sporazum u kojem se u okviru sustava koji organizira poduzetnik u svrhu prodaje proizvoda i/ili usluga na daljinu, do i uključujući sklapanje sporazuma, uporaba se sastoji samo od jednog ili više tehnoloških sredstava za komunikaciju na daljinu;
  9. Tehnologija za komunikaciju na daljinu: sredstva koja se mogu koristiti za sklapanje sporazuma, bez prisustva potrošača i poduzetnika u istom smještaju u isto vrijeme.

  Članak 2-Identitet poduzetnika

  Tvrtka Rituals eCommerce eCommerce BV, trgovanje pod nazivom Rituals
  Dopisna Adresa: Poštanski pretinac 15500, 1001NA Amsterdam
  Adresa za posjete: Keizersgracht 683, Amsterdam
  Broj telefona: + 31 (0) 20 2415948
  Adresa e-pošte: service@rituals.com
  Broj trgovinske komore: 59751061
  POREZNI identifikacijski broj: 00189989999

  Ako djelatnost poduzetnika podliježe odgovarajućem sustavu licenciranja: podaci  o nadzornom tijelu:
  Ako poduzetnik obavlja reguliranu profesiju:

 • strukovno udruživanje ili organizacija sa kojom je povezan;
 • strukovni naziv, grad ili gradić u EU-u ili Europskom gospodarskom prostoru u kojem je odobren;
 • upućivanje na profesionalna pravila koja se primjenjuju u Nizozemskoj i upute u s vezi s mjestom i načinom na koji se tim profesionalnim pravilima može pristupiti.

 • Članak 3-Primjenjivost

  1. Ove Opće odredbe i uvjeti primjenjuju se na svaku ponudu poduzetnika i na svaki ugovor o prodaji na daljinu koji se sklopi između poduzetnika i potrošača.
  2. Tekst ovih općih odredbi i uvjeta mora biti dostupan potrošaču prije sklapanja sporazuma o prodaji na daljinu. Ako to ne bude razumno moguće, tada će biti naznačeno prije sklapanja sporazuma o prodaji na daljinu da su opće odredbe i uvjeti dostupni za inspekciju kod poduzetnika i da će biti poslani potrošaču što je prije moguće i besplatno na zahtjev.
  3. U slučaju da je sporazum o prodaji na daljinu sklopljen elektroničkim putem, tekst ovih općih odredbi i uvjeta, suprotno onom navedenom u prethodnom odjeljku i prije sklapanja sporazuma o prodaji na daljinu, može se učiniti dostupnim potrošaču elektroničkim putem na takav način kako bi ga potrošač lako mogao pohraniti na stalni prijenosnik podataka. Ako to nije razumno moguće, tada će biti naznačeno prije sklapanja sporazuma o prodaji na daljinu ako se opće odredbe i uvjeti mogu provjeriti elektroničkim putem i da će se potrošaču slati elektroničkim putem ili na neki drugi način besplatno na zahtjev.
  4. U slučaju da se specifični uvjeti proizvoda ili usluge primjenjuju uz ove opće odredbe i uvjete, drugi i treći dio primjenjivat će se analogijom, a potrošač se uvijek može osloniti na najpovoljniju odredbu u slučaju kontradiktornih općih odredbi i uvjeta.

  Članak 4-Ponuda

  1. Ako ponuda ima ograničen rok valjanosti ili podliježe određenim uvjetima, to će biti izričito naznačeno u ponudi.
  2. Ponuda uključuje potpuni i točan opis proizvoda i/ili usluga koje se nude. Opis je dovoljno detaljan kako bi se omogućila odgovarajuća procjena ponude od strane potrošača. Ako poduzetnik koristi ilustracije, onda su to istiniti prikazi ponuđenih proizvoda i/ili usluga. Poduzetnika ne obvezuju očigledni nesporazumi ili očigledne pogreške u ponudi.
  3. Svaka ponuda sadrži informacije kao da je potrošač jasno svjestan prava i obveza koje će se primjenjivati nakon prihvaćanja ponude. To se posebno odnosi na:
   o cijenu, uključujući poreze;
   o troškove isporuke, ako postoje;
   o način na koji će se sporazum sklopiti i koje su mjere obvezne u tu svrhu;
   o da li se primjenjuje pravo na opoziv ili ne;
   o način plaćanja, isporuka i provedba sporazuma;
   o rok u kojem se ponuda može prihvatiti ili rok unutar kojeg poduzetnik jamči navedenu cijenu;
   o koliko je visoka cijena koja se naplaćuje za komunikaciju na daljinu ako se troškovi uporabe tehnologije za komunikaciju na daljinu izračunavaju na osnovi koja nije uobičajena osnovna cijena za sredstva komunikacije koja se rabe;
   o hoće li se sporazum arhivirati nakon njegove realizacije i ako je tako, način na koji se potrošač može pozvati na sporazum;
   o način na koji potrošač, prije sklapanja sporazuma, može pregledati i po želji, ispraviti podatke koje je dostavio u okviru sporazuma;
   o druge jezike osim nizozemskog jezika na kojem se sporazum može sklopiti, ako je primjenjivo;
   o kodekse ponašanja na koje se poduzetnik obvezao i način na koji potrošač može da se pozove na te kodekse ponašanja elektroničkim putem; i
   o minimalno trajanje sporazuma o prodaji na daljinu u slučaju kontinuirane transakcije izvršenja.

  Članak 5-Sporazum

  1.   Sporazum, podložno propisanom u odjeljku 4., stupa na snagu nakon što potrošač prihvati ponudu i ispuni odredbe i uvjete koji se primjenjuju.
  2. Ako je potrošač prihvatio ponudu elektroničkim putem, poduzetnik mora odmah potvrditi primitak prihvaćanja ponude elektroničkim putem. Potrošač može raskinuti sporazum sve dok poduzetnik još nije potvrdio primitak tog prihvaćanja.
  3. Ako se sporazum sklopi elektroničkim putem, poduzetnik će dodatno poduzeti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere sigurnosti elektroničkog prijenosa podataka i osigurat će sigurnu mrežnu okolinu. Poduzetnik će u tu svrhu poštovati odgovarajuće sigurnosne mjere ako potrošač ima mogućnost plaćanja elektroničkim putem.
  4. Poduzetnik se može raspitati nakon sposobnosti potrošača da ispuni obveze plaćanja-ono što je u okviru zakona-kao i nakon svih činjenica i čimbenika koji su relevantni ako je odgovorno ući u ugovor o prodaji na daljinu. Ako poduzetnik ima opravdane razloge na temelju ove istrage da ne sklopi sporazum, onda poduzetnik koji je potkrijepit razlozima, ima pravo odbiti narudžbu ili zahtjev ili priložiti specifične uvjete za izvršenje.
  5. Nakon isporuke proizvoda ili pružanja usluge potrošaču, poduzetnik će uključiti sljedeće informacije, bilo pisanim putem ili na takav način da ih potrošač može pohraniti na pristupačan način na stalni prijenosnik podataka:
   a. adresa podružnice poduzetnika kojeg potrošač može kontaktirati u slučaju pritužbi;
   b. odredbe i uvjeti koji podliježu tome i način na koji potrošač može ostvariti pravo na opoziv ili se mora izričito navesti da je isključeno svako pravo na opoziv;
   c. informacije o jamstvima i dostupnim uslugama nakon prodaje;
   d. informacije uključene u članak 4., odjeljak 3 ovih odredbi i uvjeta, osim ako je poduzetnik već dao te informacije potrošaču prije provedbe sporazuma;
   e. zahtjevi koji se odnose na otkazivanje sporazuma ako trajanje sporazuma prelazi godinu dana ili se primjenjuje na neodređeno razdoblje.
  6. Odredba u prethodnom odjeljku primjenjuje se samo na prvu isporuku u slučaju kontinuirane transakcije izvršenja.

  Članak 6-Pravo na opoziv

  U pogledu isporuke proizvoda:

  1. Potrošač pored kupnje proizvoda ima mogućnost raskida sporazuma u roku od 14 dana bez potrebe da navodi razloge. Ovo razdoblje ponovnog razmatranja započet će na dan nakon dana kada je proizvod primio potrošač ili predstavnik kojeg je imenovao potrošač i o kojem je unaprijed upoznat poduzetnik.
  2. Potrošač će rukovati proizvodom i pakiranjem s dužnom skrbi tijekom razdoblja ponovnog razmatranja. Potrošač će ukloniti pakiranje ili uporabiti proizvod samo u mjeri u kojoj je to potrebno kako bi procijenio želi li zadržati proizvod. Ako potrošač želi ostvariti pravo na opoziv, on/ona će vratiti proizvod poduzetniku sa svim dodacima i-ako je to razumno moguće-u izvornom stanju i pakiranju, što je u skladu s razumnim i jasnim uputama koje je dostavio poduzetnik.
   U pogledu pružanja usluga:
  3. Potrošač pored pružanja usluga ima mogućnost raskida sporazuma u roku od 14 dana, počevši od dana kada je sporazum sklopljen, bez potrebe da navodi razloge.
  4. Nakon ostvarivanja prava na opoziv, potrošač će poštovati razumne i jasne upute koje je poduzetnik pružio u tu svrhu u trenutku ponude i/ili najkasnije nakon isporuke.

  Članak 7-Troškovi u slučaju opoziva

  1. Ako potrošač se izjasni da ostvari pravo na opoziv, njemu/njoj će uglavnom biti naplaćeni troškovi povrata pošiljke.
  2. Ako je potrošač već izvršio uplatu, poduzetnik će vratiti taj iznos što je prije moguće, a najkasnije u roku od 90 dana nakon povrata pošiljke ili opoziva.

  Članak 8-Isključenje prava na opoziv

  1. Poduzetnik može isključiti pravo na opoziv potrošača u mjeri u kojoj je predviđeno u odjeljcima 2 i 3. Isključenje prava na opoziv primjenjuje se samo ako je poduzetnik izričito naveo isključenje u ponudi ili u svakom slučaju, znatno unaprijed prije sklapanje sporazuma.
  2. Isključenje prava na opoziv moguće je samo za proizvode:
   a. koje je poduzetnik realizirao u skladu sa specifikacijama potrošača;
   b. koji su jasno osobni po prirodi;
   c. koji se ne mogu vratiti zbog njihove naravi;
   d. koji mogu brzo nestati ili zastarjeti;
   e. čija je cijena podložna fluktuacijama na financijskom tržištu na koje poduzetnik ne utječe;
   f. za pojedinačne novine i časopise;
   g. za audio i video zapise i računalni softver sa kojih je potrošač uklonio plombu.
  3. Isključenje prava na opoziv moguće je samo za usluge:
   a. u s vezi sa smještajnim sadržajima, prijevozom, restoranom ili slobodnim vremenom na određeni datum ili tijekom određenog razdoblja;
   b. čija je pružanje započelo s izričitim odobrenjem potrošača prije isteka razdoblja ponovnog razmatranja;
   c. u s vezi sa okladama i lutrijama.

  Članak 9-Cijena

  1. Cijene proizvoda i/ili usluga koje se nude neće se povećati tijekom trajanja valjanosti kako je navedeno u ponudi, uz iznimku promjena cijena pored promjena u stopama PDV-a.
  2. Suprotno onome navedenom u prethodnom odjeljku, poduzetnik se može pridržavati varijabilne cijene za proizvode ili usluge od kojih su cijene podložne fluktuacijama na financijskom tržištu na koje poduzetnik nema utjecaja. Te veze s fluktuacijama i činjenicom da se navedene cijene odnose na vodeće cijene moraju biti navedene u ponudi.
  3. Povećanje cijena u roku od 3 mjeseca nakon sklapanja sporazuma dopušteno je samo ako je to posljedica statutarnih propisa ili odredbi.
  4. Povećanje cijena od 3 mjeseca nakon sklapanja sporazuma dopušteno je samo ako je poduzetnik to propisao i:
   a. to je posljedica statutarnih propisa ili odredbi; Ili
   b. potrošač je ovlašten otkazati sporazum od dana kada se primjenjuje povećanje cijene.
  5. Cijene navedene u ponudi u s vezi sa proizvodima ili uslugama uključuju PDV.

  Članak 10-Sukladnost i jamstvo

  1. Poduzetnik jamči da su proizvodi i/ili usluge u skladu sa sporazumom, specifikacijama navedenima u ponudi, razumnim zahtjevima stabilnosti i/ili iskoristivosti te statutarnim propisima i/ili vladinim propisima koji se primjenjuju na datum sklapanja sporazuma. Ako je dogovoreno, poduzetnik također jamči da je proizvod pogodan za svrhe mimo uobičajenih.
  2. Svako jamstvo koje pruža poduzetnik, proizvođač ili uvoznik ne utječe na zakonska prava i potraživanja koje potrošač može ostvariti prema poduzetniku temeljem sporazuma.

  Članak 11-Isporuka i izvršenje

  1. Poduzetnik će biti veoma pažljiv nakon primitka i izvršenja narudžbi za proizvode i kod procjene zahtjeva za pružanje usluga.
  2. Adresa koju je potrošač dostavio tvrtki smatrat će se adresom isporuke.
  3. Uzimajući u obzir ono što je u tom pogledu navedeno u članku 4 ovih općih odredbi i uvjeta, tvrtka će ispuniti prihvaćene narudžbe s dužnom brzinom, a najkasnije u roku od 30 dana, osim ako nije dogovoren dulji rok za isporuku. Ako je isporuka odgođena ili isporuke ne može biti ili može biti samo djelomična, potrošač će biti obaviješten u skladu s tim najkasnije 30 dana nakon što je poslao narudžbu. Potrošač će u tom slučaju imati pravo raskinuti sporazum bez naknade i bez ikakvog prava na naknadu štete.
  4. U slučaju raskida sporazuma u skladu s prethodnim odjeljkom, poduzetnik će nadoknaditi iznos koji je potrošač platio što je prije moguće, a najkasnije 30 dana nakon raskida.
  5. Ako isporuka naručenog proizvoda je nemoguća, poduzetnik će nastojati staviti zamjenski predmet na raspolaganje. Dostava zamjenskog predmeta bit će jasno i sveobuhvatno priopćena najkasnije u trenutku isporuke. Pravo na opoziv ne može se isključiti u s vezi sa zamjenskim predmetima. Troškovi povrata pošiljke, ako je primjenjivo su na teret poduzetnika.
  6. Rizik od štete za i/ili gubitak proizvoda je na poduzetniku do vremena isporuke potrošaču ili predstavniku kojeg je potrošač imenovao i o kojem je unaprijed obaviješten poduzetnik, osim ako je izričito drukčije ugovoreno.

  Članak 12- Kontinuirana transakcija izvršenja: trajanje, otkazivanje i produljenje

  Otkazivanje

  1. Potrošač ima pravo otkazati sporazum koji je sklopljen na neodređeno razdoblje i koji se odnosi na redovite isporuke proizvoda (uključujući električnu energiju) ili usluge, u bilo kojem trenutku, uzimajući u obzir propise o otkazivanju i otkazni rok od najmanje mjesec dana.
  2. Potrošač ima pravo otkazati sporazum koji je sklopljen na određeno razdoblje i koji se odnosi na redovite isporuke proizvoda (uključujući električnu energiju) ili usluge, u bilo kojem trenutku prije završetka konačnog razdoblja, uzimajući u obzir propise o otkazivanju koji su dogovoreni s tom svrhom i otkazni rok od najmanje mjesec dana.
  3. Uzimajući u obzir sporazume opisane u prethodnim odjeljcima, potrošač može:
   o otkazati sporazum u bilo kojem trenutku i ne može biti ograničen otkazivanjem u bilo koje određeno vrijeme ili bilo kojem određenom razdoblju;
   o barem otkazati ove sporazume na isti način na koji su ti sporazumi zaključeni;
   o uvijek otkazivati sporazume prema otkaznom roku koji je poduzetnik utvrdio za sebe;
  Produljenje
  1. Sporazum koji je sklopljen na određeno razdoblje i koji se odnosi na redovite isporuke proizvoda (uključujući električnu energiju) ili usluge, ne može se prešutno produljiti ili obnoviti na određeno razdoblje.
  2. Suprotno prethodnom odjeljku, sporazum koji je sklopljen na određeno razdoblje i koji se odnosi na redovitu dostavu novina, biltena, časopisa i žurnala može se prešutno obnoviti na određeno razdoblje od najviše tri mjeseca, ako potrošač može otkazati ovaj obnovljeni sporazum prije isteka produljenja koji podliježe otkaznom roku od najviše mjesec dana.
  3. Sporazum koji je sklopljen na određeno razdoblje i koji se odnosi na redovitu isporuku proizvoda ili usluga može se prešutno obnoviti na neodređeno razdoblje ako potrošač ima pravo otkazati ugovor u bilo kojem trenutku, prema otkaznom roku ne duljem od mjesec dana i otkaznom roku ne duljem od tri mjeseca u slučaju da se sporazum odnosi na redovite isporuke novina, biltena, časopisa i žurnala, ali s učestalošću manjom od jednom mjesečno.
  4. Ugovor na određeno razdoblje u s vezi s redovitom isporukom novina, biltena, časopisa i žurnala za uvodne svrhe (probnu ili uvodnu pretplatu) neće se prešutno obnoviti i automatski će isteći nakon isteka probnog razdoblja ili uvodnog razdoblja.
  Trajanje
  1. Ako trajanje sporazuma prelazi godinu dana, potrošač može otkazati sporazum u bilo kojem trenutku nakon razdoblja od jedne godine, uzimajući u obzir otkazni rok od najviše jednog mjeseca, osim ako zahtjevi opravdanosti i pravednosti ne diktiraju drugačije u s vezi s otkazivanjem prije isteka dogovorenog trajanja.

  Članak 13-Plaćanje

  1. Ako nije drugačije dogovoreno, svi iznosi koje potrošač duguje plaćaju se u roku od 14 dana nakon početka razdoblja ponovnog razmatranja kako je navedeno u članku 6., odjeljak 1. Ovaj će rok započeti nakon što potrošač primi potvrdu sporazuma u slučaju sporazuma koji se odnosi na pružanje usluge.
  2. S obzirom na prodaju proizvoda potrošačima, opće odredbe i uvjeti ne smiju ni u kojem slučaju propisati predujam veći od 50%. Ako su predujmovi unaprijed utvrđeni, potrošač ne može ostvariti bilo koje pravo koje se odnosi na izvršenje predmetne narudžbe ili usluge(a) sve dok se ne uplati predujam kako je propisano
  3. Potrošač je obvezan da odmah obavijesti poduzetnika o bilo kakvim netočnostima u podacima o plaćanju koji su pruženi ili navedeni.
  4. Poduzetnik ima pravo u slučaju neplaćanja od strane potrošača da potrošaču naplaćuje razumne troškove koji su unaprijed bili poznati potrošaču, što je predmet zakonskih ograničenja.

  Članak 14-Postupak pritužbe

  1. Poduzetnik poštuje postupak pritužbe koja je na odgovarajući način priopćena i da će rješavati sve pritužbe u skladu s ovim postupkom pritužbe.
  2. Pritužbe koje se odnose na provedbu sporazuma moraju se podnijeti poduzetniku jasno i sveobuhvatno u roku čim potrošač otkrije nedostatke.
  3. Svaka pritužba podnesena poduzetniku bit će odgovorena u roku od 14 dana počevši od datuma primitka. Ako se može očekivati da će pritužba zahtijevati duže razdoblje obrade, poduzetnik će poslati potvrdu primitka u roku od 14 dana, zajedno sa naznakom kada potrošač može očekivati sveobuhvatniji odgovor.
  4. Ako se pritužba ne može riješiti u uzajamnom savjetovanju, to će rezultirati sporom koji je podložan arbitražnim pravilima.

  Članak 15-Sporovi

  Svi sporazumi između potrošača i poduzetnika na koje se primjenjuju ove Opće odredbe i uvjeti podliježu samo nizozemskom zakonu.

   

  Članak 16-Dodatne ili odstupajuće odredbe

  Sve odredbe koje odstupaju ili su dopunske ovim općim odredbama i uvjetima ne smiju biti na štetu potrošača i moraju biti utvrđene u pisanom obliku ili utvrđene na način da ih potrošač može pohraniti na trajni prijenosnik podataka na lako pristupačan način.

   


  [1] Od svibnja 2022. sudjeluju sljedeće zemlje: Nizozemska, Belgija, Luksemburg, Njemačka, Austrija, Švicarska, Švedska, Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Irska, Sjedinjene Američke Države, Španjolska, Portugal, Norveška, Danska, Poljska, Italija i Hong Kong.