Upptäck miljöfördelarna med att handla våra refiller

I samband med Earth Day gjorde vi ett stort tillkännagivande. Vi åtog oss att plantera, skydda eller återställa ett träd för varje refill som säljs under året. För att uppfylla löftet har vi samarbetat med två fantastiska partnerorganisationer och stöttat projekt i Indien och Kenya med målsättningen att rädda 5 miljoner träd före slutet av 2022. Hör du till dem som har köpt någon av våra refiller i år? Här är en uppdatering om skillnaden du har gjort genom att värna om såväl miljön som om projektområdenas lokalsamhällen.

 

Indien

Genom att köpa en refill har du bidragit till EARTHDAY.ORG’s™ The Canopy Project, och deras arbete för att återställa floddeltat Sundarban – ett Unesco-världsarv beläget i världens största deltaområde. Tyvärr har området drabbats av klimatförändringarna, vilket har lett till att dess mangroveskogar har förstörts. Med målsättningen att rehabilitera området fokuserar projektet på att plantera, skydda och återställa mangroveskogarna, som utgör ett livsviktigt skydd och ett artrikt habitat. Varför är detta så viktigt? Vi har intervjuat projektets regionala chef, Karuna Singh, för att få en uppfattning om hur projektet implementeras och vilken genomslagskraft det har, inte bara för skog och mark, utan även för lokalsamhället. 

 

Rituals: Vad är speciellt med Sundarban och varför blev området utvalt för detta projekt?

Karuna: Rapporter visar att området utgör ett av världens artrikaste ekosystem, men att artrikedomen är hotad i dagsläget. Det drabbas ofta av översvämningar och cyklonstormar, vilket glesar ut skogarna så att vinden lättare tar sig fram. Nu letar sig brackvattnet längre inåt land. Återställandet av mangroveskogarnas ekosystem stärker lokalsamhällenas motståndskraft mot klimatförändringar, bidrar till att bevara den biologiska mångfalden och ökar upptaget av växthusgaser. Eftersom området består av leriga slättland kommer viktig mark att gå förlorad om vi inte skyddar den nu. 

 

Rituals: Hur viktiga är mangroveträden för området?

Karuna: Lokalborna betraktar mangroveträden som sina räddare. De fungerar som ett biologiskt skydd, och ju tätare mangroveskogarna är, desto bättre är skyddet mot förödande vindar. Dessutom bildar mangroveskogarna naturliga vallar som slår tillbaka tidvattenvågorna och förhindrar att bräckliga fördämningar sveps bort. De utgör en säker tillflyktsort för flera kust- och vattenlevande arter.  

 

Rituals: Hur hjälper projektet samhällena?

Karuna: Vi erbjuder lokalbefolkningen arbete i form av att samla frön, sköta om odlingarna, plantera och skydda mangroveträden med mera. Det betyder samtidigt att områdets ekonomi förbättras. Med säkrare fördämningar och en möjlig minskning av cyklonstormarnas effekt behöver samhällena inte ägna lika mycket tid åt återuppbyggnad efter en naturkatastrof. Deltagande lokalbor får lära sig de färdigheter de behöver för att kunna fortsätta plantera träd när projektet är över. Dessutom stärker det turismen, vilket ökar samhällenas inkomster.

Rituals: Hur stor skillnad kommer projektet att ha gjort om 5–10 år? 

Karuna: Mangrove tar upp fyra gånger mer koldioxid än andra träd, så på lång sikt kommer de 2 miljoner mangroveträd vi planterar, skyddar eller återställer att bilda en hållbar kolsänka. Sundarban har 4,5 miljoner invånare, och den omgivande staden Kolkata har 30 miljoner invånare. Projektet erbjuder arbetstillfällen för hundratals människor, så att de kan försörja sig själva och sina familjer. Under de närmaste 5 eller fler åren kommer projektets planteringar att avsevärt förbättra områdets motståndskraft mot klimatrisker. 

 

Rituals: Hur ser en vanlig dag ut för personalen som arbetar i projektet? 

Karuna: Babu (vår odlingschef) och hans kollega Mithun kontrollerar odlingen. Babu har installerat övervakningskameror vid odlingen som han kollar det första han gör på morgonen. Han observerar tidvattnet i realtid för att avgöra om arbetarna kan bege sig till odlingen. Han går även tillbaka i inspelningen för att bedöma hur lång tid som har gått sedan övergången från flod till ebb. Det ger honom en uppfattning om hur lång tid de har på sig att arbeta. Sedan ringer han till sin kollega Yakub som organiserar arbetet.  

 

Mithun registrerar odlingsaktiviteterna, såsom antalet rabatter som har färdigställts och antalet plantor (groddar) som har planterats. Babu och Mithun avgör tillsammans med Animesh (fältrevisor och inköpschef) vilka frön som behöver köpas in och i vilket antal. Animesh beställer sedan frön från olika öar och samlar in groddarna tillsammans med Mithun.  

 

Manir (vår chef) besöker byarnas överhuvuden för att organisera arbetet med att förbereda marken för plantering. Byborna är redan bekanta med mangroveskogarnas många fördelar, men tack vare sin masterexamen i botanik kan Manir dela sina kunskaper om arten så att invånarna får en ökad förståelse. Tillsammans med sin kollega Siddharth kartlägger Manir odlingsplatserna, avgör i vilka områden marken behöver förberedas och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder. 

 

Animesh samlar in uppgifter om alla kostnader som odlingen genererar. Siddharth övervakar odlingarna och framstegen, gör oanmälda besök till odlingsområdena och kommunicerar regelbundet med andra i personalen. Han gör upp veckovisa scheman med hjälp av sin kollega Anilji och månkalendern. När schemat är klart ser de över kommande aktiviteter och fastställer tidsgränser. 

 

Kenya 

Genom att köpa en refill har du bidragit till ClimatePartners, arbete för att återställa mangroveskogarna i Tudor Creek, ett annat område som är i stort behov av bevarandeåtgärder. Nedan kan du läsa om fem anledningar till att Tudor Creek valdes ut och hur projektet bidrar till att skydda området.

 

1. Det riskerar att svämmas över av stigande havsnivåer 

Tudor Creek är ett stadsnära ekosystem som hotas av såväl klimatförändringar som av staden Mombasas tillväxt. Mombasa har 10 miljoner invånare, och staden riskerar att hamna under vatten om havsnivåerna stiger med så lite som 2 procent.  

 

2. Tidigare fanns det en frodig mangroveskog här 

En gång i tiden täcktes området av 1 641 hektar mangroveskog och var hem för många olika djur- och växtarter. Med tiden har emellertid El Niño-regnen 1997 och människogenererad miljöförstöring lett till att mangroveskogarna utarmats, vilket har påverkat den biologiska mångfalden. 

 

3. Mangroveskogarna gynnar den biologiska mångfalden i området 

Mangroveskogarnas ekosystem gynnar bestånden av olika insekter, kräftdjur och fiskar samt tillväxten av landlevande träd, blommor och djurarter. Tack vare bevarandearbetet har vi kunnat se en ökning av bestånden av olika fisk- och kräftdjursarter. 

 

4. Mer fisk bidrar till lokalbefolkningens uppehälle 

Förutom att begränsa effekten av den globala uppvärmningen, erbjuder de ökade fiskbestånden en hållbar försörjningsmöjlighet för lokalsamhällena. Projektet bidrar även till att utbilda lokalborna i miljövård. Återställandet av skogarna utförs främst av kvinnor, som försörjer sig genom att odla och sälja fröplantor. 

 

Vill du stötta projekten? Vi tänker fortsätta plantera, skydda eller återställa ett träd för varje refill som säljs under året. För att hjälpa dig hjälpa oss har vi sammanställt en praktisk refillguide som listar hela vårt sortiment av påfyllbara produkter. Håll utkik efter fler uppdateringar om projekten och de framsteg vi gör i vår mission att rädda 5 miljoner träd.

Jessy Deans

Jessy Deans

Jessy Deans är en copywriter med stor aptit på tankeväckande berättelser, resor och allt som är överdraget med vit choklad. Med en bakgrund inom den tempofyllda tv-branschen har hon lärt sig hur viktigt det är att koppla av och ta hand om sig själv, och enligt henne kan man aldrig tända för många levande ljus. Som passionerad foodie är hon på en livslång jakt efter den perfekta måltiden och hon är en sann förespråkare av mottot ”du måste älska dig själv för att kunna älska andra” (RuPaul).